• Liv ihop AB (publ) ("Livihop") dotterbolag Trea Assistans Stockholm AB ("Trea") har vunnit en upphandling i Södertälje Kommun avseende utförande av hemtjänst
  • Trea har tilldelats 7% av det totala antalet hemtjänsttimmar i kommunen vilket motsvarar en omsättning om ca 14 mkr på årsbasis, vilket motsvarar en ökning av omsättningen från tidigare med ca 6 mkr per år
  • Kontraktet är värt ca 28 mkr över en tvåårsperiod. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet i två år med ett år i taget.
  • Avtalet börjar gälla från och med 1 november 2018

LIVIHOPS DOTTERBOLAG TREA ASSISTANS VÄXER HEMTJÄNSTVERKSAMHETEN

  • Liv ihop AB (publ) ("Livihop") dotterbolag Trea Assistans Stockholm AB ("Trea") har vunnit en upphandling i Södertälje Kommun avseende utförande av hemtjänst
  • Trea har tilldelats 7% av det totala antalet hemtjänsttimmar i kommunen vilket motsvarar en omsättning om ca 14 mkr på årsbasis, vilket motsvarar en ökning av omsättningen från tidigare med ca 6 mkr per år
  • Kontraktet är värt ca 28 mkr över en tvåårsperiod. Kommunen har möjlighet att förlänga avtalet i två år med ett år i taget.
  • Avtalet börjar gälla från och med 1 november 2018

Trea, som är ett helägt dotterbolag till Livihop, har vunnit en upphandling, som en av fyra privata utförare, att utföra hemtjänst i Södertälje Kommun. Avtalet är initialt på två år och beräknas ge en omsättning om 14 mkr per år, vilket är en ökning om 6 mkr per år jämfört med 2017 års omsättning om ca 8 mkr. Avtalet träder i kraft från och med 1 november 2018.

"Det är jätteroligt att se Trea växer sin hemtjänstverksamhet och utökar sin position i Södertälje Kommun. Det är glädjande att se att Trea fortsätter växa enligt våra gemensamma planer " säger Christian Paulsson VD på Livihop.

Stockholm den 19 juni 2018

För vidare upplysningar
Christian Paulsson, VD Liv ihop AB (publ)
Tel: 070-211 0010
Mail: christian.paulsson@livihopgruppen.se 

Viktig information
Denna information är sådan information som Liv ihop AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2018 klockan 15:20 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Livihop Pressrelease 2018-06-19.pdf

Kort om Livihop
Livihop erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Bolaget grundades 2011 och har en vision om att bli det ledande assistansbolaget i Sverige. Marknaden för personlig assistans har sin bakgrund i 1994 års LSS-reform, som gav personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar ökad möjlighet att klara sina grundläggande, vardagliga behov. Med det stödet ges de assistansberättigade en större möjlighet att på ett likvärdigt och jämställt sätt delta i samhället. Genom att erbjuda assistans som helt utgår från individens behov, bidrar Livihop till att öka livskvaliteten för sina uppdragsgivare. Livihop hjälper också sina uppdragsgivare att få maximal nytta av den assistansersättning de är berättigade till.

Mer information om verksamheten finns på: www.livihopgruppen.se

Mangold, med telefonnummer 08 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.