Emotra AB:s ("Emotra") meddelar att bolaget nått en överenskommelse med en italiensk forskargrupp gällande en så kallad "Research Rental". Det italienska forskarteamet ska genomföra en studie och önskar använda sig av stöd från Emotra i form av hårdvara, system och kunnande kring elektrodermala mätningar. Forskarteamet är inte inriktade mot självmordsproblematiken utan vill undersöka om Emotras teknologi kan användas inom ett helt annat indikationsområde. Forskningsgruppen betalar för tillgång till funktion och stöd under den tid projektet pågår.

För Emotra är forskning kring elektrodermal reaktivitet och EDOR-Test en strategiskt viktig fråga. Bolaget uppmuntrar och stöttar kliniker och forskningsinstitutioner som har intresse och kapacitet att arbeta med teknologin för att sprida och fördjupa kunskapen till fler människor.

Det aktuella upplägget, som är ett av flera exempel på hur Emotra arbetar med forskning kring teknologi och metod, innebär att bolaget hyr ut systemet och bistår med kunskaper kring användningen. Upplägget är tänkt att ge forskarna en kortare startsträcka och flexibilitet i tid, eftersom teamet har svårt att bedöma hur länge projektet kommer att pågå. Det går i dagsläget inte att uttala sig om värdet på uppgörelsen, eftersom det är beroende av projektets omfattning och hur länge det kommer att pågå.

För Emotras del är det mest värdefulla att allt fler forskargrupper väljer att använda bolagets teknologi till att studera psykiskt relaterade problemställningar.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.