"KappAhls verksamhet för helåret 2018/19 har präglats av intensivt arbete för att möta hård konkurrens och vikande besökssiffror. Det har även kännetecknats av utvecklingsarbete för att möta branschens transformation, på både kort och lång sikt." 

Läs hela vd-ordet i bifogad rapport.

  • Försäljningen ökande under kvartalet med 6,7 procent till 1 322 (1 239) MSEK. För helåret, september-augusti, ökade försäljningen med 3,0 procent till 4 901 (4 760) MSEK.
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 56,8 (59,2) procent. För helåret, september-augusti, var den 59,5 (61,8) procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 108 (66) MSEK för kvartalet. För helåret, september-augusti, uppgick det till 168 (282) MSEK. Justerat för engångskostnader om 43 MSEK blev rörelseresultatet 211 (282) MSEK.
  • KappAhls majoritetsägare, Mellby Gård AB, har under kvartalet lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i KappAhl. Den 7 oktober förklarade Mellby Gård AB erbjudandet ovillkorat samt att erbjudandet fullföljs då Mellby Gård AB kontrollerade mer än 90 procent av aktierna i KappAhl. Mellby Gård AB meddelade vidare att de kommer att verka för att aktierna i KappAhl avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Fjärde Tolv
kvartalet månader 
(juni (september
-augusti) - augusti)
2018/2019 2017/ Förändring 2018/2019 2017/ Förändring

2018 2018
   
Nettoomsättning, 1 322 1 239 83 4 901 4 760 141
MSEK

Bruttomarginal, 56,8 59,2 -2,4 59,5 61,8 -2,3
%
Rörelseresultat, 108 66 42 168 282 -114
MSEK
Rörelsemarginal, 8,2 5,3 2,9 3,4 5,9 -2,5
%
Justerat 108 66 42 211 282 -71
rörelseresultat,
MSEK
Justerad 8,2 5,3 2,9 4,3 5,9 -1,6
rörelsemarginal,
%
Resultat efter 96 49 47 141 224 -83
skatt,
MSEK
Resultat per 1,25 0,64 0,61 1,83 2,92 -1,09
aktie,
SEK 
Kassaflöde från 36 -47 83 201 294 -93
den
löpande
verksamheten,
MSEK

Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd och koncernchef Elisabeth Peregis försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019 kl. 07.30 CET.

För mer information:

Elisabeth Peregi, vd och koncernchef. Tel 0704-71 56 31.
Peter Andersson, finansdirektör. Tel. 0703-31 55 70.
Charlotte Högberg, kommunikationschef. Tel. 0704-71 56 31. E-post charlotte.hogberg@kappahl.com.

KappAhl grundades 1953 i Göteborg och är en av Nordens ledande modekedjor med 380 KappAhl- och Newbie-butiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt Shop Online. Vår affärsidé är att erbjuda prisvärt mode i egen design till de många människorna. Idag är 58 procent av bolagets produkter hållbarhetsmärkta. 2018/2019 var omsättningen 4,9 miljarder SEK och antalet anställda cirka 4 000 i tio länder. KappAhl är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.kappahl.se.