EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Betsson AB (publ) ("Bolaget" eller "Betsson") erbjuder innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, förfall 28 november 2019, ISIN SE0009320617 och en utestående volym om SEK 1 000 000 000 ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 1 000 000 000 mot kontant vederlag ("Återköpserbjudandet") till ett pris om 100,70% av nominellt belopp. Obligationer kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 16 september 2019 ("Återköpsdokumentet").

Betsson har, såsom tidigare offentliggjorts, givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med investerare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd obligation, förbehållet rådande marknadsförhållanden (de "Nya Obligationerna").

Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Information om återköpserbjudandet (på engelska) finns på bolagets hemsida under följande länk: https://www.betssonab.com/index.php/sv/finansiering

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 19 september 2019 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 26 september 2019.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade att få prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. På motsvarande sätt kan innehavare av Obligationer som tecknar sig för Nya Obligationer erhålla prioritet Återköpserbjudandet.

Villkoren för Obligationerna daterade 28 november 2016 kommer fortsatt att vara gällande för innehavare av Obligationer som inte accepterar Återköpserbjudandet eller inte accepteras för återköp av Bolaget.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara arrangörer, bookrunners och agenter i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson har utsetts till legal rådgivare.

Arrangörer, bookrunners och agenter:

Nordea Bank Abp:
+46 720 83 55 05, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Swedbank AB (publ):
+46 8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2019 kl. 15:30 CET.