I enlighet med omvandlingsförbehåll i bolagsordningen har frivillig omvandling av stamaktier av serie A till stamaktier av serie B ägt rum. 

Begäran om omvandling avseende 371 977 stamaktier av serie A inkom till bolaget under augusti månad 2019. Dessa har under september omvandlats till stamaktier av serie B, vilket resulterat i att det totala antalet röster i Corem Property Group AB (publ) har förändrats. 

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338 880, fördelat på 33 003 043 stamaktier av serie A, 342 735 837 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier. 

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 67 636 626,7. 

Per dagens datum innehar Corem 2 913 825 återköpta stamaktier av serie A och 8 555 550 återköpta stamaktier av serie B.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap.