Alelion Energy Systems AB (publ) har beslutat att avsluta ett projekt inom smart energihantering som var kopplat till ett tidigare kommunicerat villkorslån på totalt MEUR 1,8. Alelion har aldrig tagit upp eller bokfört lånet och beslutet får därför ingen finansiell påverkan på bolaget.

I december förra året kommunicerade Alelion att bolaget kvalificerat sig för ett villkorslån på sammanlagt MEUR 1,8 i konkurrens med ett flertal andra europeiska energiprojekt. Bakom lånet stod det europeiska samverkansföretaget InnoEnergy som arbetar på uppdrag av EU. Lånet skulle användas för en vidareutveckling av Alelion Intelligent Energy System, AIES, ett mjukvarubaserat styrsystem för smart energihantering, s k energy management.

Lånet från InnoEnergy har aldrig betalats ut till Alelion då det fanns utestående tekniska frågor kring hur AIES skulle kunna användas på energimarknaden utanför Tyskland. Grunden för AIES var ett mjukvarusystem som utvecklats av tyska Caterva, ett bolag som Alelion förvärvade våren 2018 men som försatts i konkurs. Kvarvarande verksamhet inom energy management har därefter överförts till Sverige.

"Det har inte visat sig vara tekniskt och affärsmässigt möjligt att använda systemet på andra marknader än den tyska och därför har vi i dialog med InnoEnergy beslutat att avbryta projektet", säger Åsa Nordström, tillförordnad vd för Alelion Energy Systems. "Över tid kan denna typ av system komma att spela en viktig roll men till dess att marknaden är mogen fortsätter vi att fokusera på vår kärnverksamhet inom litiumjonbatterier för specialfordon och eftermarknaden för truckar."
 

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Nordström
Alelion Energy Systems AB                               
0702-90 18 58

Om Alelion Energy Systems AB (publ)
Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning, har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har under 2019 öppnat Sveriges första fabrik för storskalig produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

Tillförordnad VD Åsa Nordström  +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916