Lund, Sverige - 20 augusti 2019 - BioInvent International AB:s (publ) (OMXS: BINV) partner Oxurion NV har idag rapporterat topline-data från en fas IIa-studie som utvärderar THR-317, en humaniserad antikropp mot placental tillväxtfaktor (PlGF), i kombination med anti-VEGF (ranibizumab), en antikropp riktad mot vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF), för behandling av diabetisk makulaödem (DME).

  • Kombinationsterapi visade inte på förbättring av synskärpan med bästa korrektion (BCVA) för hela populationen vid månad 3.
  • Viss förbättring av medelvärdet för BCVA vid månad 3 observerades med kombinationsterapin i två förspecificerade subgrupper:
  • patienter som svarade dåligt (eller inte alls) på tidigare behandling med anti-VEGF
  • patienter med dålig syn - baslinje-BCVA ≤65 bokstäver.

  • Topline-data bekräftar att THR-317 i kombination med ranibizumab är säkert och tolereras väl.

Under 2017 erhöll Oxurion NV fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte avser onkologi. I utbyte är BioInvent berättigat till fem procent av programmets ekonomiska värde.

För mer information, se Oxurions pressmeddelande från den 20 augusti 2019 (www.oxurion.com).

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com 
   

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors 
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.