MedCaps årsstämma hölls den 11 maj 2020 på IVA i Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att välja Peter von Ehrenheim, Anders Hansen, Henrik Blomquist, Anders Lundmark samt Nina Rawal. Peter von Ehrenheim valdes till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 1 000 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 400 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 150 000 kronor.

Det beslutades att välja KPMG AB som revisor med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret jan-dec 2019.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2021 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10% vilket motsvarar cirka 1,47 miljoner aktier i bolaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2021 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10 % av bolagets utestående aktier. Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare samt om valberedning och instruktion till valberedningen. 

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2020 kl 17:30

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.