Stockholm den 4 december 2019

AB Sagax har upprättat ett ramverk för grön finansiering som skapar förutsättningar att emittera gröna obligationer under bolagets EMTN-program. Emissionslikviden från gröna obligationer kan endast användas för att finansiera fastigheter och projekt som uppfyller kriterierna i det gröna ramverket. Etableringen av ett ramverk för grön finansiering utgör en del i bolagets finansiella hållbarhetsarbete.

Sagax ramverk för grön finansiering följer branschstandarden Green Bond Principles 2018 och har genomgått en oberoende utvärdering av CICERO (Center for International Climate Research). Tilldelat omdöme är Medium Green. Ramverket för grön finansiering och den oberoende utvärderingen finns att tillgå på www.sagax.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2019 till 3 021 000 kvadratmeter fördelat på 539 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.