Styrelsen i Getinge AB har idag informerats av bolagets huvudägare, Carl Bennet AB, att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Getinge har förvärvat syntetiska optioner i Getinge utställda av Carl Bennet AB.

Carl Bennet AB har lämnat erbjudande till samtliga stämmovalda styrelseledamöter och alla medlemmar av koncernledningen i Getinge att förvärva syntetiska optioner i Getinge utställda av Carl Bennet AB. Sammanlagt har 3 153 889 syntetiska optioner förvärvats till ett pris som bedöms motsvara optionernas marknadsvärde. Det sammanlagda marknadsvärdet av optionerna vid transaktionstillfället har beräknats till ca 21,8 miljoner kronor.

De syntetiska optionerna är hänförliga till Getinges aktie av serie B och har en löptid om fyra år. Optionerna kan utnyttjas i perioden 1 mars 2022 till 31 maj 2022. Lösenpriset uppgår till 101,50 kronor per option, vilket motsvarar 122 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 27 april- 4 maj 2018 volymvägda betalkursen för Getinges B-aktie på Nasdaq Stockholm. Vid utnyttjandet av optionen erhåller innehavaren en kontant betalning av Carl Bennet AB som motsvarar det antal underliggande aktier som optionen motsvarar multiplicerat med aktiens marknadsvärde med avdrag för lösenpriset. Om marknadsvärdet understiger lösenpriset erhålls ingen betalning.

Getinge har inte medverkat i erbjudandet som har lämnats av Carl Bennet AB till styrelseledamöter och koncernledning på eget initiativ.

Kontakt:

Lars Mattson
Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
Email: lars.mattsson@getinge.com

Jeanette Hedén Carlsson
Executive Vice President
Communications & Brand Management
Tel: +46 (0)10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.