Vid årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ) torsdagen den 25 april 2019 fattades följande beslut:
  • Stämman fastställde den av styrelsen framlagda resultat- och balansräkningen för Malmbergs Elektriska AB (publ) samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

  • Stämman fastställde enligt styrelsens förslag utdelningen till 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 29 april 2019. Utbetalning beräknas kunna ske fredagen den 3 maj 2019.

  • Till styrelseledamöter omvaldes av årsstämman Björn Ogard, Johan Folke, Pernilla Folke, Conny Svensson, Inger Carlsson, Anders Jegerfalk och Ulf Gejhammar. Till styrelseordförande valdes Björn Ogard. Årsstämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen som meddelades i kallelsen till årsstämman.

  • Till revisionsföretag valdes på ett år Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Gert-Ove Levinsson. Arvode till revisionsföretag ska utgå enligt löpande räkning.

  • Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal om maximalt 800 000.

  • Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020.

  • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats.

Kumla den 25 april 2019

Malmbergs Elektriska AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-587700.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.