Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari - 31 december för verksamhetsåret 2019. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec).

Koncern - Perioden oktober-december 2020
 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 4 619 tkr (1 393 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 711 tkr (-816 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,075 kr (-0,086 kr)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,3% (66,1%)
 • Soliditeten uppgick till 45,7% (64,7%)
 • Kassalikviditeten uppgick till 109,1% (215,3%)
Moderbolag - Perioden oktober-december 2020
 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 4 619 tkr (1 393 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 712 tkr (-815 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,075 kr (-0,086kr)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick 52,3 % (66,1 %)
 • Soliditeten uppgick till 45,8% (64,8%)
 • Kassalikviditeten uppgick till 108,0% (213,3 %)
Koncern - Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31
 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 315 tkr (7 228tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -520 tkr (-4 123 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,059 kr (-0,435 kr)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,1 % (57,3 %)
 • Soliditeten uppgick till 45,7% (64,7%)
 • Kassalikviditeten uppgick till 109,1% (215,3 %)
Moderbolag - Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31 
 • Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 315 tkr (7 228 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -519 tkr (-4 122 tkr)
 • Resultat per aktie uppgick -0,059kr (-0,435 kr)
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,1 % (57,3 %)
 • Soliditeten uppgick till 45,8% (64,8%)
 • Kassalikviditeten uppgick till 108,0% (213,3 %)

 

VD:s kommentar

I det fjärde kvartalet var vår ambition att vända det negativa ackumulerade resultatet från det svaga tredje kvartalet till positivt årsresultat. En stark avslutning med flera ordrar i december räckte tyvärr inte fullt ut men vi kan baserat på ordervärde för helåret konstatera en stark prestation, vilket gör mig stolt men inte nöjd. Det är den svaga försäljningen i det tredje kvartalet i kombination med sent inkomna ordrar i december som gör att vi tyvärr inte når ända fram och vi kan därmed redovisa ett årsresultat om -563 tkr (-4 132 tkr), en klar resultatförbättring jämfört med 2019. För det fjärde kvartalet levererar vi ett positivt rörelseresultat om 711 tkr (-816 tkr), vilket naturligtvis är glädjande och ett resultat av vårt fokuserade arbete att realisera Safe at Seas tillväxtagenda.

Under 2020 har vi sålt 29 st båtsystem, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2019 (en ökning med hela 53 %). Viktiga pusselbitar för att nå de ökade försäljningsvolymerna har dels varit den framgångsrika vidareutvecklingen av vår produkt- och tjänsteportfölj, dels den nya prissättnings-strategin som vi implementerade under 2020. Med den skapade vi ett konkurrenskraftigare erbjudande med förbättrade marginaler och incitament för våra distributörer och partners. I tillägg till detta har vi också ökat försäljningen inom produktområdet "personlig utrustning" samt fortsatt arbetet med att skapa parallella intäktsströmmar för att på ett bättre sätt möta perioder av minskad beläggning i produktion.

Vi fokuserar nu framåt med full kraft mot ett intressant 2021, där vi bär med oss ordrar från december 2020 och där vi bedömer att vi har goda chanser till avslut i ett antal spännande volymaffärer. Inte minst i Italien där vi har registrerat ett helägt dotterbolag för marknadsbearbetning av medelhavsregionen och specifikt Italien. Det råder ingen tvekan om att vi fortsatt står inför osäkerheter avseende en möjlig tredje och kanske fjärde corona-våg. Flera länder har infört restriktioner, som i olika utsträckning, kan komma att inverka negativt på all handel där fysiska möten, tester och utbildningar är kritiska delmoment. Vi bedömer dock att vi trots detta kommer kunna hantera affärsprocesserna på ett bra sätt.

Samtliga strategiska projekt har under året också påverkats negativt av pandemins effekter men vi har kontinuerligt lyckats göra mindre framsteg som gör att vi kommer vidare i projekten. Inte minst vårt AVINOR-projekt har tagit stora steg framåt då all materiel nu är på plats i Nordnorge för tester på flera flygplatser med utvärderingar gjorda av operatörer och personal från AVINOR. I dagsläget ser både vi och kunden en mycket konkurrenskraftig och kostnadseffektiv lösning för ökad räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser. Räddningssystemet testas nu under de mest extrema förhållanden, något som vi välkomnar då det generar viktig input för det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med AVINOR. Projektet har uppmärksammats av flygplats-organisationer i andra länder som följer testerna och den fortsatta utvecklingen då de har liknande behov som AVINOR.

ElEcoRunner-projektet har också i hög grad påverkats av corona som försvårat och försenat leveranser av komponenter m.m. Arbetet har dock kunnat växlas upp och tillverkningen av specialkomponenter har börjat ta fart vilket möjliggör slutförande av installationsarbetet. Även detta projekt har väckt stort intresse och vi ser fortsatt en växande efterfrågan och förväntan på denna nya fossilfria plattform.

Under 2020 fanns tyvärr ingen möjlighet att genomföra någon aktieägarträff. Vi riktar in oss på att under 2021 på ett säkert sätt genomföra en aktieägarträff, men vi kommer att avvakta inbjudan till dess att vi vet mer om allmänna råd och förhållningsregler.

Målsättningen för 2021 är att fortsätta förbättra resultatet och visa svarta siffror för helåret. Det ska vi göra genom fortsatt utveckling och lansering av ElEcoRunner, våra nyckelprojekt och fortsatt ökade försäljningsvolymer. Vi ser optimistiskt på framtiden och hoppas att vi inte i samma utsträckning som under 2020 kommer att begränsas av en pandemi.

Henrik Hartman, vd

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Hartman                                   

Telefon +46 (0)303-23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Safe at Seas aktie är listad på Spotlight Stockmarket.