Mycket starkt resultat och god utveckling av kontrakterade molntjänster

Oktober - december 2020
 • Intäkterna minskade med 1 procent till 982 (991) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 36 procent och uppgick till 66,4 (48,8) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,8 (4,9) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 50,8 (22,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 40,1 (21,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 4,28 (2,37) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 142 (97) MSEK, en ökning med 46 procent.
 • Under kvartalet genomfördes förvärvet av Cetus Solutions i Storbritannien, vilket stärker Proacts erbjudande inom moln och arbetsplatstjänster.
 • I november hölls en extra bolagsstämma som beslutade om en utdelning om 2,50 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019. Utdelningen utbetalades under samma månad.
Januari - december 2020
 • Intäkterna ökade med 7 procent till 3 633 (3 408) MSEK.
 • Justerad EBITA ökade med 32 procent och uppgick till 219,4 (165,6) MSEK, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,0 (4,9) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 167,7 (101,7) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 132,3 (80,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 14,39 (8,75) SEK.
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 331 (341) MSEK, en minskning med 3 procent.
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,50 (2,50) kr per aktie.

 

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag, torsdagen den 11 februari kl. 11:00- 12:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef och Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNjZDgzZmEtZDhjZC00Y2Q5LWE4ZGYtMWNmZjE3MzMwNTZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)
Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 756 938 75#

Informationen är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 08:00 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Hasselberg, CEO, Proact IT Group AB, +46 722 13 55 56, jonas.hasselberg@proact.eu
Linda Höljö, CFO & IR, Proact IT Group AB, +46 72 507 40 85, linda.holjo@proact.eu

Om Proact

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3 500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda och har verksamhet i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se