Aktieägarna i Heimstaden AB (publ), org.nr 556670-0455 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 april 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 29 mars 2021, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast onsdagen den 31 mars 2021;

dels anmäla sig hos Bolaget senast onsdagen den 31 mars 2021.

Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2021, Att: Carl-Fredrik Streiby, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö; via e-post till arsstamma@heimstaden.comeller på Bolagets hemsida www.heimstaden.com/arsstamma. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till stämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare kan även välja att poströsta. Det formulär som ska användas för poströstning finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.heimstaden.com, hos Bolaget och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägare avser att nyttja möjligheten till att poströsta ska aktieägaren sända komplett ifyllt poströstningsformulär per post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2021, Att: Carl-Fredrik Streiby, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö. Om poströstningsformuläret avser poströstning för en aktieägare som är en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även sändas till Bolaget i god tid före stämman. Poströstningsformuläret ska vara Bolaget till handa på adressen ovan senast onsdagen den 31 mars 2021. Vänligen notera att en aktieägare som på föreskrivet sätt utnyttjat möjligheten till poströstning därigenom anses ha anmält sig till årsstämman, varför en separat anmälan för den som poströstat på föreskrivet sätt inte är nödvändig. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 31 mars 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Försiktighetsåtgärder med anledning av Covid-19

För att värna om aktieägares och medarbetares hälsa kommer Bolaget att hålla stämman så kort och effektiv som möjligt samt minimera alla onödiga sociala kontakter. Det innebär att:
  • Ingen förtäring kommer att erbjudas.
  • Inga kringarrangemang kommer att förekomma.
  • Antalet närvarande styrelseledamöter och medlemmar av ledningen kommer att begränsas kraftigt och deras medverkan kan komma att ske via video- eller telefonlänk.
  • Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning samt att utnyttja möjligheten att poströsta.

Bolaget följer vidare utvecklingen noggrant och kan komma att föreslå ytterligare försiktighetsåtgärder. Om antalet aktieägare som deltar fysiskt på stämman trots de vidtagna åtgärderna överstiger vad som föreskrivs eller rekommenderas av relevanta myndigheter eller om styrelsen annars bedömer att stämman inte kan ske på ett säkert sätt, kan Bolaget komma att ställa in stämman och i stället genomföra den senare. Detta kan komma att ske med kort varsel. Ny kallelse kommer i sådant fall att skickas ut på sedvanligt sätt.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut i fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut i fråga om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen.
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.

a.  Styrelseordföranden Ivar Tollefsen.
b.  Styrelseledamoten John Giverholt.
c.  Styrelseledamoten och verkställande direktören Patrik Hall.
d.  Styrelseledamoten Magnus Nordholm.

11. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

a. Omval av styrelseledamot Ivar Tollefsen.
b. Omval av styrelseledamot John Giverholt.
c. Val av styrelseledamot Fredrik Reinfeldt.
d. Val av styrelseledamot Vibeke Krag.

14. Beslut om fastställande av antalet revisorer.
15. Val av revisorer.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, innefattande:

a. Ändring av bolagsordningen.
b. Uppdelning av aktier.
c. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

17. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Patrik Hall utses till ordförande vid stämman.

Val av justeringsmän (punkt 4)

Styrelsen föreslår Carl-Fredrik Streiby och Karmen Mandic, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringsmännens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning till aktieägarna lämnas i enlighet med följande.

Styrelsen har föreslagit ett bemyndigande för styrelsen att emittera preferensaktier (punkt 16c)). Styrelsen föreslår med anledning härav vinstutdelning enligt följande.

a. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning till stamaktieägare med 75,73462587 kronor per aktie (före föreslagen uppdelning), totalt 1 000 000 000 kronor. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för utdelningen.
b. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på preferensaktierna med 20 kronor per aktie (eller 2,00 kronor per aktie om stämman beslutar enligt punkt 16), totalt 46 875 000 kronor. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle (eller 0,50 kronor per utbetalningstillfälle om stämman beslutar enligt punkt 16). Avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2021, den 5 oktober 2021, den 5 januari 2022 och den 5 april 2022.
c. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om utdelning på de preferensaktier som kan komma att emitterats med stöd av bemyndigandet i enlighet med styrelsens förslag i punkt 16c). Avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2021, den 5 oktober 2021, den 5 januari 2022 och den 5 april 2022. Utdelningen ska uppgå till 20 kronor per aktie (eller 2,00 kronor per aktie om stämman beslutar enligt punkt 16). Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle (eller 0,50 kronor per utbetalningstillfälle om stämman beslutar enligt punkt 16). Baserat på att bemyndigandet utnyttjas i dess helhet till att emittera preferensaktier kommer utdelningen enligt styrelsens förslag att uppgå till totalt 80 000 000 kronor. Utdelning ska utgå från och med den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbeslutet.

Ovanstående förslag innebär att högst 1 126 875 000 kronor av de utdelningsbara medel, 18 302 020 985 kronor, som står till bolagsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Återstående belopp, 17 175 145 985 kronor, ska överföras i ny räkning.

För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen.

Styrelse, revisorer samt styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 11-15)

Aktieägaren Fredensborg AS som representerar cirka 86,2 procent av aktierna och cirka 98,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav 300 000 kronor till Fredrik Reinfeldt och 400 000 kronor till Vibeke Krag. Inget styrelsearvode föreslås utgå till övriga styrelseledamöter.

Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 12)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 13)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av följande ledamöter:

a. Ivar Tollefsen
b. John Giverholt

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås därutöver nyval av följande ledamöter:

c. Fredrik Reinfeldt
d. Vibeke Krag

Fredrik Reinfeldt är en erfaren politiker och affärsman som ledde det svenska moderata partiet under 12 år (2003-2015) och var Sveriges statsminister under åtta år (2006-2014). Han innehar för närvarande uppdrag som styrelseordförande för Centrum för AMP (2019-) och som politisk rådgivare till Nordic Capital. Han har även erfarenhet från uppdrag som styrelseordförande för Extractive Industries Transparency Initiative (2016-2019), seniorrådgivare åt Bank of America Merrill Lynch (2016-2020) och som styrelseledamot i Max Matthiessen AB (2016-2020). Han är utbildad civilekonom vid Stockholms universitet.

Vibeke Krag är en kvalificerad yrkesperson med bred VD- och styrelseerfarenhet från stora bolag inom finans, försäkring och energi. Hon innehar för närvarande styrelseuppdrag i flera bolag, såsom Gjensidige Forsikring ASA (2018-), Nykredit A/S (2017-) och danska konkurrens- och konsumentmyndigheten (2015-). Från 2010 till 2014 var hon VD på Codan Forsikring A/S. Hon har en juristexamen från Köpenhamns Universitet.

Beslut om fastställande av antalet revisorer (punkt 14)

Styrelsen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två.

Val av revisorer (punkt 15)

Styrelsen föreslår för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt omval av auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young Aktiebolag, som Bolagets revisorer.

Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter von Knorring fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier samt bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att förslagen i enlighet med punkterna 16a)-16c) ska vara villkorade av varandra och beslutas av stämman i ett sammanhang.

a) Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om ändring av Bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra föreslagen uppdelning av aktier, samt utnyttjande av emissionsbemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, som föreslås i punkterna 16b)-16c) nedan.

Vidare föreslår styrelsen att formuleringarna avseende tillämpliga utdelningsbelopp och inlösenbelopp samt belopp som preferensaktierna är berättigade till vid Bolagets upplösning justeras så att exakta datum anges i stället för tidsperioder beräknade från det datum då preferensaktier emitterades för första gången samt att justering sker för den i punkt 16b) föreslagna uppdelningen.

Justeringen innebär således inga sakliga ändringar av de inlösenbelopp och belopp som preferensaktierna är berättigade till vid Bolagets upplösning samt beträffande utdelning, utan justeringen syftar endast till att på ett mer lättillgängligt sätt åskådliggöra preferensaktiernas rätt i dessa avseenden. Vidare föreslår styrelsen en redaktionell ändring i § 1 i bolagsordningen varigenom begreppet företagsnamn ska anges i stället för firma.

Styrelsen föreslår även att gränsen för det högsta antalet styrelseledamöter i styrelsen justeras till 15 styrelseledamöter.

I styrelsens förslag nedan innebär understruken fet text tillägg till den nu registrerade bolagsordningen och genomstruken text innebär borttagen text.

Nedan anges endast § 1, § 4, de relevanta delarna av § 5 samt § 6 i bolagsordningen, i vilka ändringar föreslås.

Justerade bestämmelser

§ 1 FirmaFöretagsnamn

Bolagets firmaföretagsnamn är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 30 000 00060 000 000 kronor och högst 120 000 000240 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

1. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 6 000 00060 000 000 aktier och högst 24 000 000240 000 000 aktier.

4. Begränsning avseende utgivande av preferensaktier och värdeöverföring i vissa fall

Så länge preferensaktier är utgivna och så länge Preferensaktiekvoten (definierad och beräknad på sätt som framgår nedan) överstiger 1/2, får beslut inte fattas om:

(i)          emission av ytterligare preferensaktier, eller

(ii)         värdeöverföring till innehavare av stamaktier.

Preferensaktiekvoten definieras och beräknas enligt följande:

  A x B  

          C

där:

A             är lösenbeloppet enligt punkt 6 (ii) nedan vid beslutstidpunkten (inklusive eventuell upplupen del av Preferensutdelning och eventuellt Innestående Belopp och oavsett hur lång tid som förflutit sedan den Initiala Emissionen1 juni 2015);

B             är det totala antalet registrerade preferensaktier med tillägg av beslutade, men icke registrerade, nyemissioner av preferensaktier, preferensaktier som kan tillkomma genom konvertering eller utnyttjande av konvertibler och teckningsoptioner samt preferensaktier som kan ges ut enligt andra finansiella instrument, med avdrag dels för sådana preferensaktier som bolaget självt innehar, dels för sådana preferensaktier som är föremål för inlösen efter beslut av bolagsstämma eller styrelsen; och

C             är koncernens (där bolaget är moderbolag) bokförda egna kapital enligt den senaste av bolaget avgivna delårsrapporten med avdrag för dels eventuell föreslagen ej beslutad eller genomförd värdeöverföring enligt punkt (ii) ovan, dels eventuell föreslagen men ej beslutad eller genomförd Preferensutdelning enligt punkt 5 nedan.

5. Preferensakties rätt till vinstutdelning

Beslutar bolagsstämma om vinstutdelning ska preferensaktierna medföra företrädesrätt framför stamaktierna enligt nedan.

Företräde till vinstutdelning per preferensaktie ("Preferensutdelning") ska uppgå till en fjärdedel av årlig Preferensutdelning ("Årlig Preferensutdelning") per utbetalningstillfälle med avstämningsdagar enligt nedan.

Från och med det första utbetalningstillfället för Preferensutdelning ska Årlig Preferensutdelning vara 202,00 kronor per preferensaktie.

Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske kvartalsvis i kronor. Avstämningsdagar för vinstutdelning ska vara den 5 januari, den 5 april, den 5 juli och den 5 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av vinstutdelning på preferensaktier ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Med "bankdag" avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördagar, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).

Om ingen Preferensutdelning lämnats, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalt belopp ("Innestående Belopp") innan nyemission av ytterligare preferensaktier eller värdeöverföringar till innehavare av stamaktier får ske. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio (10) procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon Preferensutdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till vinstutdelning.

6. Inlösen av preferensaktier

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier efter beslut av styrelsen. När beslut om inlösen fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

Fördelningen av vilka preferensaktier som ska inlösas ska ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt ut ska styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som ska inlösas. Om beslutet godkänns av samtliga ägare av preferensaktier kan dock styrelsen besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska vara ett belopp beräknat enligt följande.

(i)            Fram till den tionde årsdagen av den första emissionen av preferensaktier (den "Initiala Emissionen")Fram till den 1 juni 2025, ett belopp motsvarande (i) 37537,50 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 5 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

(ii)           Från och med den tionde årsdagen av den Initiala EmissionenFrån och med den 1 juni 2025 och för tiden därefter, ett belopp motsvarande (i) 33033,00 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt punkten 5 ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Med "upplupen del av Preferensutdelning" avses upplupen Preferensutdelning för perioden som börjar med dagen efter den senaste avstämningsdagen för vinstutdelning på preferensaktier till och med dagen för utbetalning av lösenbeloppet. Antalet dagar ska beräknas utifrån det faktiska antalet dagar i förhållande till 90 dagar.

7. Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie innan utskiftning sker till ägare av stamaktier enligt följande.

(i)            Om bolaget upplöses i tiden från den Initiala Emissionen1 juni 2015 fram till den tionde årsdagen av densamma1 juni 2025, ett belopp beräknat på sätt som framgår av punkten 6 (i) ovan.

(ii)           Om bolaget upplöses i tiden från och med den tionde årsdagen av den Initiala Emissionen1 juni 2025 och för tiden därefter, ett belopp beräknat på sätt som framgår av punkten 6 (ii) ovan.

Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5)femton (15) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst fem (5) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

b) Uppdelning av aktier

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om uppdelning av Bolagets samtliga befintliga aktier, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i 10 aktier av samma aktieslag (aktiesplit 10:1). Därmed kommer antalet aktier i Bolaget efter uppdelningen att uppgå till:
  • 132 040 000 stamaktier
  • 23 437 500 preferensaktier

Varje akties kvotvärde kommer efter uppdelningen att vara 0,50 kronor.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli omkring den 26 april 2021. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket. Beslutet om uppdelning förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt 16a) ovan.

c) Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 40 000 000 preferensaktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital (inklusive enligt en accelererad tidplan) som ett led i Bolagets arbete med att fortsätta sin tillväxt, bl.a. genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd (såväl direkt som indirekt) samt för att uppnå en mer ändamålsenlig kapitalstruktur i syfte att främja en ökad likviditet i preferensaktierna och en större aktieägarkrets i Bolaget.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Majoritetskrav och bemyndigande

För giltigt beslut avseende förslagen i punkterna 16a) och 16c) fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt övriga punkter som inte utgör val, inklusive punkten 16b), krävs att besluten biträds av mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana smärre förändringar av besluten i punkterna 16a)-16c) som kan visa sig erforderliga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till: https://heimstaden.com/behandling-av-personuppgifter/.

Handlingar m.m.

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com, samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

_____________________

Malmö i mars 2021

Heimstaden AB (publ)

Styrelsen