Attendo slog under andra kvartalet nytt rekord när det gäller att öppna nya boenden inom omsorg i egen regi. Totalt öppnades 1 155 nya platser i 34 nya boenden, vilket lägger grunden för framtida tillväxt. Resultatet påverkades negativt av det stora antalet öppningar samt engångskostnader inom området individ- och familjeomsorg. Det underliggande rörelseresultatet var i linje med motsvarande kvartal 2017.

Kommentarer av Pertti Karjalainen, VD och koncernchef

"Under andra kvartalet 2018 öppnade Attendo fler omsorgsboenden än någonsin tidigare. Nya boenden lägger en grund för organisk tillväxt och framtida värdeskapande men påverkar resultatet negativt under uppstartsfasen. Under de senaste 12 månaderna har Attendo öppnat cirka 2 900 platser, mer än dubbelt så många som under motsvarande period föregående år, och som motsvarar cirka 20 procent av de befintliga platserna. 

Nettoomsättningen inom kontraktsmodellen Egen regi ökade kraftigt, framförallt från förvärv, men också från öppningar av nya boenden under de senaste kvartalen. Attendo öppnade 34 boenden i egen regi under det andra kvartalet, omfattande 1 155 platser. I takt med ökad marknadsaktivitet ökar tiden att fylla nya boenden. Byggnation påbörjades av 20 nya boenden i Finland och Sverige. Vid andra kvartalets utgång hade Attendo 2 463 platser under uppförande, fler än vid motsvarande period 2017 men en nedgång i relation till första kvartalet 2018.

Inom Entreprenad var nettoomsättningen högre jämfört med andra kvartalet 2017, som en konsekvens av något högre försäljning i befintliga kontrakt samt kontraktsenliga prisjusteringar. Marknaden för entreprenad bedöms som stabil men utmanade.

Rörelseresultatet i andra kvartalet var väsentligt lägre än jämförelsekvartalet 2017, vilket är en konsekvens av att vi avvecklar verksamheter inom området "individ och familj" som inte bedöms ha långsiktig bärkraft.   Dynamiken inom denna marknad har tydligt påverkats av minskad efterfrågan inom integrationsomsorg, med förändringar i utbud och efterfrågesituationen på hela marknaden för individ och familj.

Det underliggande rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 var i linje med motsvarande kvartal 2017. Främst påverkades resultatet negativt av kostnader relaterat till det stora antalet öppningar. Vidare påverkades resultatet negativt av minskat bidrag från individ- och familjeomsorg samt hemtjänstverksamheten i Danmark. Förvärv, resultat från enheter som var under uppstart i jämförelseperioden samt kalendereffekter hade en positiv resultatpåverkan.

Under kvartalet ingick Attendo avtal om att sälja sjukvårdsverksamheten i Finland till det finska företaget Terveystalo. Avyttringen innebär att Attendo blir ett renodlat omsorgsföretag på den nordiska marknaden, vilket ger oss ännu bättre möjligheter att växa kärnverksamheten inom och utanför Norden.

Det finns ett stort behov av att etablera nya omsorgsboenden för en lång tid framöver. Attendo är klart ledande i nyetablering och de investeringar som nu görs kommer att skapa värde för kommuner, individer med omsorgsbehov samt för ägare kommande år. "

Sammanfattning av andra kvartalet 2018*
  • Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 2 743 Mkr (2 189). Justerat för valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 22 procent.

  • Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 128 Mkr (186), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,7 procent (8,5).

  • Rörelseresultatet i det andra kvartalet är belastat med kostnader på 53 Mkr avseende avveckling av ett antal enheter inom individ- och familjeomsorg, till stor del relaterat till marknadsförändringar.

  • Rörelseresultat (EBITA) justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 181 Mkr (186), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,6 procent (8,5).

  • Periodens resultat uppgick till 40 Mkr (111), vilket motsvarar en vinstmarginal på 1,5 procent (5,1) och ett resultat per aktie efter utspädning på 0,25 kr (0,69).

  • Operativt kassaflöde uppgick till 267 Mkr (262) (avser den totala verksamheten).

  • Antalet öppningar av nya platser inom egen regi uppgick till 1 155. Det totala antalet platser i drift i egen regi-boenden uppgick till 15 064 (9 550), en ökning med 58 procent. Antal platser i egen regi under uppförande var 2 463 fördelat på 57 boenden.

* Attendo ingick bindande avtal avseende avyttring av sjukvårdsverksamheten i Finland. Denna verksamhet rapporteras under kvartalet som "Verksamhet till försäljning" och ingår således inte i sammanfattningen.

Inbjudan till telefonkonferens

Investerare, analytiker och journalister inbjuds att delta vid en telefonkonferens kl 10:00 (CET) med Attendos VD och koncernchef Pertti Karjalainen samt ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, vänligen ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

SE:                +46 8 566 426 96
FI:                  +358 981 710 492
UK:                +44 203 008 98 07

Presentationen och konferensen kan följas på:
https://tv.streamfabriken.com/attendo-q2-2018

Rapporten samt övrigt informationsmaterial kommer att göras tillgängligt på:
https://www.attendo.com/investerare

Attendo AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo
Telefon: +46 705 09 77 61
E-post: andreas.koch@attendo.com

Stefan Svanström, kommunikationschef Attendo
Telefon: +46 708 673 807
E-post: stefan.svanstrom@attendo.com  

Denna information är sådan som Attendo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018 kl. 08.00 CET.

______________________________________________

Attendo - Nordens ledande omsorgs- och vårdföretag

Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Företaget grundades 1985 och var först i Sverige med att driva äldreomsorg på entreprenad. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård. Attendo har över 24 000 medarbetare och är lokalt förankrat med över 700 verksamheter i mer än 200 kommuner i Sverige, Finland, Norge och Danmark. www.attendo.com