Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) hölls onsdagen den 15 maj 2018 kl. 14.00 i lokal ”Kreugersalen” på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Stockholm, May 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

-    Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2018 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2018. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 728 994 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 254 347 TUSD, inklusive årets vinst om 6 529 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.

-    Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2020. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode ska utgå med ett belopp om 479 000 USD, av vilket
155 000 USD ska utgå till styrelsens ordförande och 75 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och att en total ersättning om 24 000 USD utgår för utskottsarbete, varav
6 000 USD till envar av två ledamöter i revisionsutskottet och 6 000 USD till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelsen i sin helhet kommer fortsatt utgöra Bolagets investeringsutskott.

-    Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.

-    Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.

-    Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram.

-    Årsstämman beslutade att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning), varigenom Bolagets   namn, såsom angivet i Bye-Laws, ändras från ”Vostok Nafta Investment Ltd” till ”Vostok New Ventures Ltd” i syfte att återspegla den namnändring som bolaget genomförde under 2015.

-   Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att upphäva incitamentsprogrammen som antogs 2007 och 2010 efter att löptiden och utnyttjandeperioden för tilldelade optioner under programmen, såsom tillämpligt, löper ut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8 545 015 50

Vostok New Ventures Ltd, tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bilaga