Vid extra bolagsstämma den 23 januari 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 JANUARI 2020 I CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB (PUBL)

Vid extra bolagsstämma den 23 januari 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

  • Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för extra bolagsstämman, det vill säga 6 220 000 aktier kan komma att emitteras.
  • Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet att emittera nya aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som beräknas utbetalas den 31 mars 2020, vilket beslutats av årsstämman, det vill säga den 24 mars 2020, ska utdelning lämnas med sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till 0,22 EUR per aktie, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. Detta innebär en ytterligare utdelning om totalt 1 368 400 EUR vid maximalt utnyttjande av styrelsens bemyndigande att emittera aktier. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

23 januari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
+46 (0) 761 444 888
Sverker.kallgarden@cibusnordic.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.40 CET den 23 januari 2020.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Cibus Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagliga varuhuskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 140 fastigheter i Finland. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.