Online Brands Nordic AB (”Online Brands” eller ”Bolaget”) genomförde under perioden 1-15 mars 2021 en företrädesemission av units som nu tillfört Bolaget c:a 3,5 MSEK ("Företrädesemissionen"). Nasdaq har godkänt Online Brands teckningsoptioner av serie TO 2021, vilka emitterats som en del av Företrädesemissionen, för handel och första handelsdag är den 20:e april 2021.

Teckningsoptioner av serie TO 2021 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 20:e april 2021 och handeln avslutas den 27:e maj 2021. Totalt har 65 347 560 teckningsoptioner av denna serie emitterats.

Teckningsoptionerna av serie TO 2021 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie per utnyttjad teckningsoption mot kontant betalning under perioden 18:e maj 2021 till den 1:a juni 2021. Lösenpriset för teckningsoptionerna kommer att uppgå till 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie under perioden 3-17 maj 2021, dock lägst 0,07 kronor per aktie och högst 0,14 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jens Åman, VD, Online Brands Nordic AB (publ), +46 (0) 73 426 61 26

Nyheter