Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ), org.nr 556942-1596 ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den 18 december 2019 kl. 13.00 på Hamilton Advokatbyrå, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman påbörjas 12.45.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på bolagsstämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 december 2019;
  • dels senast den 12 december 2019 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman under adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33, eller via e-post till info@karessa.se.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på stämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 12 december 2019. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, bör av aktieägaren begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

OMBUD M.M.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om godkännande av fusionsplan
7. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 6 - Beslut om val av fusionsplan

Styrelserna för Bolaget och Klaria Pharma Holding AB (publ) har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 5 november 2019. Fusionsplanen registrerades vid Bolagsverket den 14 november 2019 och registreringen kungjordes den 18 november 2019.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Klaria Pharma Holding AB (publ) som övertagande bolag och Bolaget som överlåtande bolag.

Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att en aktie i Bolaget berättigar innehavaren att erhålla fusionsvederlag i form av 0,6032 nya aktier i Klaria Pharma Holding AB (publ). Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av att villkoren i fusionsplanen uppfylls, bland annat att extra bolagsstämmorna i både Bolaget och Klaria Pharma Holding AB (publ) godkänner fusionsplanen.

Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under första kvartalet 2020, kommer Bolaget att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Klaria Pharma Holding AB (publ). Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att godkänna fusionsplanen.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation.

HANDLINGAR

Fusionsplanen med bifogade handlingar finns tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.karessa.se.

Ett informationsdokument avseende fusionen som upprättats gemensamt av styrelserna i Bolaget och Klaria Pharma Holding AB (publ), innefattande bland annat en redogörelse för bakgrund och motiv, information om eventuella skatteeffekter för aktieägare och en beskrivning av det sammanslagna bolaget, finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.karessa.se.

Handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Stockholm i december 2019

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 december 2019 kl. 20:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB

Karessa är ett svenskt läkemedelsföretag med mål att utveckla produkter baserade på en patenterad drug delivery plattform med direkt absorption av aktiva substanser från munhålan till blodbanan. För mer information, besök karessa.se. Certified Advisor: FNCA Sweden AB, info@fnca.se,+46-8-528 00 399.