Stille AB (publ) redovisar idag rapporten för det andra kvartalet och första halvåret 2021. "Ett historiskt starkt andra kvartal med god tillväxt på samtliga marknader där vi är verksamma", kommenterar VD Hanna Ernestam Wilkman.

Omsättningen för det andra kvartalet ökade med 39 procent till 40,6 MSEK (29,3) och rörelseresultatet till 5,2 MSEK (-1,5) jämfört med föregående år. Omsättningsökningen återfinns för både Kirurgiska instrument (44 procent) och Operationsbord (35 procent).

"Det är positivt att vi nu sett efterfrågan återkomma på samtliga av de marknader där vi är verksamma, och det är extra glädjande att se att tillväxten för båda affärsområden är som kraftigast på den strategiskt viktiga amerikanska marknaden", säger VD Hanna Ernestam Wilkman

Strax efter balansdagen förvärvades även schweiziska S&T AG, ett bolag som utvecklar, tillverkar, och marknadsför mikrokirurgiska instrument. 

"S&T AG möter våra högt ställda krav vad gäller lönsamhet och tillväxtpotential. Förvärvet innebär en väsentlig komplettering av Stilles produktportfölj för mikrokirurgi samtidigt som S&T AGs distributionsnätverk kompletterar Stilles försäljningskanaler väldigt väl. Med förvärvet fördubblar vi även storleken på vårt affärsområde Kirurgiska instrument. Det 180:e verksamhetsåret är onekligen en milstolpe i Stilles tillväxtresa och jag ser mycket ljust på framtiden", konstaterar Stilles VD.

Stark tillväxt på samtliga marknader
  • Nettoomsättningen uppgick till 40,6 MSEK (29,3).
  • Bruttomarginalen uppgick till 45,4 procent (28,9).
  • örelseresultatet uppgick till 5,2 MSEK (-1,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,7 procent (-5,1). Rörelseresultatet är belastat med -0,8 MSEK (0,0) i transaktionskostnader.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 2,7 MSEK (-2,0), vilket motsvarar 6,7 procent (-7,0) av nettoomsättningen.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,0 MSEK (0,6).

MSEK apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jul-jun jan-dec
2021 2020 2021 2020 20/21 2020
Nettoomsättning, 40,6 29,3 76,4 66,1 152,9 142,6
Rörelseresultat inkl. 5,2 -1,5 9,1 3,3 20,4 14,5
transaktionskostnader
Rörelsemarginal inkl. 12,7 -5,1 12,0 4,9 13,3 10,2
transaktionskostnader,
%
Resultat före skatt 4,1 -2,4 9,8 3,1 17,5 10,8
Periodens resultat 2,7 -2,0 6,8 2,3 12,7 8,3
Resultat efter skatt 0,57 -0,42 1,40 0,48 2,63 1,71
per aktie, SEK

 Torshälla den 16 juli, 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Hanna Ernestam Wilkman
VD och koncernchef
+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. 

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli, 2021, kl. 08.00.

För mer information om Stille besök www.stille.se