STOCKHOLM, SVERIGE – 8 oktober 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) meddelar att portföljbolaget Aprea Therapeutics Inc. (”Aprea”) har fullföljt börsnoteringen av 6 516 667 stamaktier till ett pris till allmänheten om 15 USD per aktie, inklusive fullt utnyttjande av garanters option att förvärva ytterligare 850 000 stamaktier. Aprea har erhållit ett totalt bruttobelopp, före avdrag för garanternas rabatter och provision samt andra transaktionskostnader, om cirka 97,75 miljoner USD.  

Handeln i aktierna inleddes på Nasdaq Global Select Market i USA den 3 oktober 2019 under kortnamnet ”APRE”. Karolinska Development har ingått ett sedvanligt lock up-avtal som hindrar försäljning av Bolagets aktier i Aprea under 180 dagar räknat från den tid då erbjudandeperioden avslutas.

Aprea Therapeutics, Inc. är ett biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Boston, Massachusetts och en forskningsanläggning i Stockholm. Bolaget fokuserar på att utveckla och kommersialisera nya cancerterapier som återaktiverar muterat tumörsuppressorprotein, p53.

Registreringshandlingar relaterade till värdepappren har lämnats in till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) och effektuerades i enlighet med Securities Act från 1933, inklusive tillägg, den 2 oktober 2019. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att avyttra eller en inbjudan till ett erbjudande om att förvärva dessa värdepapper, och det får inte heller ske någon försäljning av dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olagligt före registrering eller kvalificering enligt värdepapperslagarna i en sådan stat eller jurisdiktion.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB
Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

 

 

Bilaga