Sprint Bioscience har idag ingått en ömsesidig överenskommelse om en avsiktsförklaring (term sheet) för STK25-projektet med ett läkemedelsbolag verksamt inom diabetes och metabola sjukdomar.

De övergripande villkoren i avsiktsförklaringen är i paritet med tidigare avtal Sprint Bioscience tecknat med Bayer och Petra Pharma, vilka innefattar en initial betalning vid signering, delmålsbetalningar vid uppnådda mål inom preklinisk och klinisk forskning, samt royalties på framtida försäljning.

[image]Processen med den initiala förhandlingen av avsiktsförklaringen inleddes under sommaren, för att nu, efter denna överenskommelse fördjupas i licensavtalsförhandlingar. Resultatet kommer att kommuniceras när licensavtalet är slutligt definierat och signerat av båda parter.

De pågående affärsförhandlingarna ligger i linje med vårt tidigare kommunicerade mål med STK25-projektet, att hitta en stark samarbetspartner som tillsammans med Sprint Bioscience kan driva projektet vidare mot kliniska studier.

"Vi visar med denna överenskommelse att vår affärsmodell är stabil. Projekten vi driver i Sprint Bioscience får positiv respons av läkemedelsbranschen och vi har genom att hålla hög kvalité möjliggjort licensavtal för bolagets prekliniska projekt", säger Sprint Biosciences vd, Anders Åberg.

Fakta om NASH och STK25-projektet

NASH är en allvarlig leversjukdom där det i nuläget saknas behandlingar. NASH-terapi är en potentiellt stor marknad och intresset för att utveckla molekyler för behandling är betydande. Sprint Bioscience driver ett läkemedelsprojekt som avser att inhibera STK25, ett protein som har betydelse för utveckling av NASH. I projektet har Sprint Bioscience utvecklat flera kemiska serier som stänger av STK25 med en potential att kunna utvecklas till ett läkemedel för behandling av NASH.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018, klockan 14.00 CET.

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com