2021-07-16

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att övertilldelningsoptionen i samband med Codemill ABs (publ) (”Codemill” eller ”Bolaget”) erbjudande av aktier inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) inte kommer att utnyttjas. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner har kunnat genomföras på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som började på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Handel i Codemills aktie inleddes fredagen den 18 juni 2021. EPB har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Transaktioner har inte fått genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 19 SEK per aktie.
Bolaget har åtagit sig att, på begäran av EPB, emittera ytterligare högst 375 000 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet till priset i Erbjudandet, det vill säga 19 SEK per aktie, för att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen").
EPB meddelar nu att Övertilldelningsoptionen inte kommer att utnyttjats.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. EPB meddelar, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Growth Market enligt nedan. Stabilisering har även genomförts under perioden 18 juni – 9 juli 2021 såsom anges i Bolagets pressmeddelanden den 24 juni 2021 respektive 1 juli 2021 och 9 juli 2021. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, telefon: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringsinformation
Emittent:                                     Codemill AB (publ)
Instrument:                                Aktier (ISIN SE0013914819)
Erbjudandestorlek                  2 875 000 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:                        19 SEK per aktie
Ticker:                                        CDMIL
Stabiliseringsansvarig:           Erik Penser Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner                                                      
Datum             Antal       Snittkurs    Lägsta      Högsta      Valuta    Handelsplats
2021-07-12 15 175 16,4848 16,3000 16,5500 SEK Nasdaq First North
2021-07-13 15 000 16,2358 16,1000 16,5000 SEK Nasdaq First North
2021-07-14   8 101 15,9580 15,6000 16,1000 SEK Nasdaq First North
2021-07-15 16 200 15,5926 15,0000 15,7500 SEK Nasdaq First North
2021-07-16 15 438 15,0005 14,9000 15,3000 SEK Nasdaq First North

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Lönneborg, VD, Codemill AB (publ)
Telefon: +46 73 038 74 43
E-mail: rickard@codemill.se

Denna information är sådan information som Codemill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli, kl. 21.20. 

Om Codemill AB (publ)
Codemill är ett svenskt teknikbolag som erbjuder mjukvarutveckling och tekniska tjänster för video- och mediebolag. Codemills Accurate.Video produkter och Accurate Player SDK ger världens största broadcast, VOD/OOT, Content Supply Chain och MAM plattformar verktyg för att förenkla media produktionen. Codemill's kunder är flera av de stora Hollywoodaktörerna däribland ViacomCBS, TV-bolag såsom BBC, ITV och ProSieben.Sat1, VOD/OTT-plattformar såsom Joyn, samt publicister och varumärken som The Guardian.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”SecuritiesAct”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas avett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. 

Nyheter