Catena visar ett starkt resultat för 2020 med en fortsatt stabil kassaflödesutveckling och hög värdetillväxt. Coronapandemin har inneburit utmaningar i vardagen för Catena men också nya affärsmöjligheter och ett växande intresse för logistikfastigheter.

2021-02-19 kl.08.00  
  • Hyresintäkterna ökade med 7 procent till 1 263,9 Mkr (1 182,9).
  • Driftsöverskottet ökade med 11 procent till 1 003,8 Mkr (902,8).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 718,6 Mkr (626,8).
  • Årets resultat ökade till 1 527,1 Mkr (1 223,8), motsvarande ett resultat per aktie om 40,51 kr (32,46), varav värdeförändringar ingår med 1 204,9 Mkr (895,7).
  • Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 245,08 kr (202,87).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 7,50 kr (6,50) per aktie, motsvarande en ökning om 15 procent att utbetalas vid två tillfällen om vardera 3,75 kr.

Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar bokslutskommunikén:

- Den positiva utvecklingen är ett resultat av fortsatt aktiv projektutveckling och effektiva processer. En stor andel av Catenas väl diversifierade kundbas har också gynnats av förändrade köpbeteenden och en accelererande e-handel.

- Totalt sett ger Catenas starka balansräkning, de stabila kassaflödena och den positiva värdeökningen en finansiell kapacitet som möjliggör framtida tillväxt.
 

Klockan 10.00 den 19 februari sker webbsändning för bokslutskommunikén januari - december 2020.

Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q4-2020
Telefonkonferens: Sverige: +46850558374, UK:  +443333009271, US: +18338230586

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.se
Sofie Bennsten, vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41, sofie.bennsten@catenafastigheter.se
Följ oss: catenafastigheter.se (http://www.catenafastigheter.se) / LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/3486241/) / Twitter (https://twitter.com/CatenaAB)

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som genom samarbete och på ett hållbart sätt utvecklar, äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden. Det övergripande målet är att uppvisa ett starkt kassaflöde som möjliggör en stabil utveckling och ger aktieägarna en långsiktigt god totalavkastning. Fastigheterna hade ett totalt värde om 18 612,4 Mkr per den 31 december 2020. Catena-aktien handlas på NASDAQ Stockholm, Large Cap.

Denna information är sådan information som Catena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid ovan angiven tidpunkt.