Förbättrade marknadsförhållanden
  • Förbättrade marknadsförhållanden i de flesta slutmarknaderna resulterade i en sekventiell ökning av orderingången.
  • Serviceaffären visade klara tecken på återhämtning.
  • Ökade teknologiinvesteringar drivet av hållbarhetsfokus.
  • Kostnadsbesparingsprogrammen ledde till en ökad justerad EBITA-marginal.
  • Stabilt kassaflöde och ytterligare minskad nettoskuld.

Sammanfattning

Första kvartalet

Orderingången minskade med 5 procent* till MSEK 10 204 (11 877).
Nettoomsättningen minskade med 7 procent* till MSEK 8 969 (10 590).
Justerad EBITA**: MSEK 1 530 (1 750).
Justerad EBITA-marginal**: 17,1 (16,5) procent.
Resultat efter finansiella poster***: MSEK 1 483 (1 257).
Nettoresultat***: MSEK 1 112 (923).
Resultat per aktie***: SEK 2,64 (2,19).
Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 963 (959).
Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK -70 (90).
Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 12 (-).
Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 18,8 (23,0)
Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **: 0,43 (0,87)

* Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.
*** Jämförelseperioden 2020 har ändrats, såsom meddelat i Q3 rapporten 2020.

 

Utsikter för det andra kvartalet

"Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir ungefär samma som i det första kvartalet."

Tidigare publicerade utsikter (3 februari 2021): "Vi förväntar att efterfrågan i det första kvartalet blir ungefär samma som i det fjärde kvartalet."

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman en utdelning om SEK 5,50 (-) per aktie och ett mandat för återköp av upp till 5 procent av utestående aktier.

Q1 2021 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 klockan 13.00 CET.

För mer information kontakta:
Johan Lundin, Head of Investor Relations
Tel: +46 46 36 65 10,
Mobil: +46 730 46 30 90
E-post: johan.lundin@alfalaval.com

Alfa Laval AB (publ)
Box 73
221 00 Lund
Sverige 
Organisationsnummer: 556587-8054

Besöksadress:
Rudeboksvägen 1
Tel: + 46 46 36 65 00
Hemsida: www.alfalaval.com