Volati AB (publ) har förändrat sitt ägande i me&i, en affärsenhet inom affärsområde Konsument. Volati ägde tidigare 65 procent av aktierna i affärsenheten men har nu omvandlat ägandet till preferensaktier. me&i:s tidigare minoritetsägare blir nya majoritetsägare i bolaget.

Förändringen innebär att Volati har en rätt att erhålla upp till 78 Mkr i framtida ersättningar från me&i. Efter förändringen av ägandet uppgår Volatis bokförda värde på preferensaktierna och fordringarna till 12 Mkr och Volati konsoliderar inte längre me&i. I samband med delårsrapporten för januari-september 2019 offentliggjorde Volati en nedskrivning av me&i, mot bakgrund av me&i:s bedömt låga vinstutveckling på medellång sikt. Förändringen av ägandet bedöms inte ha någon väsentlig effekt på Volatis resultat för 2019.

- Volati har ambitionen att vara en långsiktig ägare till de bolag vi investerar i. I fallet me&i har vi dock gjort bedömningen att bolaget har bättre förutsättningar att utvecklas framgångsrikt i en annan ägarkonstellation. Bolaget har en historik av lönsamhet och en kompetent ledning. Vi önskar me&i lycka till i nästa fas av sin utveckling, och hoppas att Volati därigenom på sikt ska erhålla en viss positiv resultateffekt, säger Mårten Andersson, vd för Volati.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.