Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 13 april 2021

Preliminära siffror för första kvartalet visar på 45 procent försäljningstillväxt och ökad lönsamhet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick preliminärt till drygt 630 MSEK (437) vilket motsvarar cirka 45 procent tillväxt, varav drygt hälften är organisk. EBITA för första kvartalet förväntas uppgå till mellan 62 och 65 MSEK (22). Hexatronics nettopåverkan av covid-19 pandemin under första kvartalet 2021 bedöms som marginell.

”Hexatronic uppvisade en stark utveckling under årets första kvartal där vi växte med 45 procent tack vare både en stark organisk tillväxt och genomförda förvärv. Vår bedömning är att covid-19 endast haft en marginell påverkan på vår tillväxt och lönsamhet. Vår övergripande bedömning är fortsatt att erfarenheterna av covid-19 kommer leda till ökade investeringar i kommunikationsnäten, både avseende fast och mobil kommunikation”, säger Henrik Larsson Lyon, VD på Hexatronic Group.

Med anledning av en endast marginell påverkan av covid-19 pandemin på koncernens samlade försäljning och lönsamhet under de senaste två kvartalen och att covid-19 inte längre bedöms medföra en ökad osäkerhet framöver avser Hexatronic fortsättningsvis inte offentliggöra preliminära försäljnings- och lönsamhetssiffror inför kommande kvartalsrapporter.

Göteborg 13 april 2021

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021 kl. 18.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga