I Emotras memorandum för den pågående emissionen framgår inte hur Emotras ledning och styrelse kommer att teckna aktier i emissionen. Detta pressmeddelande publiceras för att klargöra hur beslutsfattarna i Emotra kommer att agera i emissionen.

Styrelseordförande, Claes Holmberg, tecknar genom sitt bolag 125 000 aktier.

VD, Daniel Poté tecknar 25 000 aktier.

Forskningschefen Lars Håkan Thorell och hustrun Elizabeth Kaminski (båda är grundare till Emotra AB och bland de största aktieägarna i bolaget) tecknar tillsammans 120 000 aktier.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.