Juli - september 2019
 • Nettoomsättning minskade till 520 MSEK (536)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 29 MSEK inklusive IFRS 16 påverkan om 15 MSEK (22)
 • Rörelseresultatet minskade till 6 MSEK (12)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 MSEK (-4)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,02)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till -7 MSEK inklusive IFRS 16 påverkan om 13 MSEK (-12)
Januari - september 2019
 • Nettoomsättning minskade till 1 598 MSEK (1 617)
 • Rörelseresultat före avskrivningar ökade till 84 MSEK inklusive IFRS 16 påverkan om 44 MSEK (66)
 • Rörelseresultatet minskade till 18 MSEK (33)
 • Resultat efter skatt uppgick till -23 MSEK (-25)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,12)
 • Kassaflöde efter investeringsverksamhet uppgick till 23 MSEK inklusive IFRS 16 påverkan om 38 MSEK (-59)

Bong är ett av de ledande kuvertföretagen i Europa som även erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor. Viktiga tillväxtområden för koncernen är förpackningslösningar för detaljhandel och e-handel och kuvertmarknaden i Östeuropa. Koncernen omsätter ca 2,2 miljarder kronor och har omkring 1 400 anställda i 12 länder.

Bong har starka positioner på flera betydande marknader i Europa och koncernen ser intressanta möjligheter till fortsatt utveckling. Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm (Small Cap).

För ytterligare information kontakta Kai Steigleder, CEO i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.

Denna information är sådan som Bong AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET.