• Unik patientcentrerad translationell utvecklingsplattform 
  • Framgångsrik identifiering av kliniskt relevanta målstruktur-antikroppspar på ett integrerat sätt
  • Fokus på identifiering av nya Treg-reaktionsvägar och att övervinna antikropps-läkemedelsresistens 

Lund, Sverige - 5 februari 2019 - BioInvent International AB (OMXS: BINV) meddelar idag att bolagets Chief Scientific Officer, Björn Frendéus, kommer att hålla en presentation om bolagets fenotypiska utvecklingsplattform F.I.R.S.T.™ vid mötet Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) 2019 i Washington, D.C. för specialister inom life science-branschen.

Identifiering av nya målstrukturer, reaktionsvägar och läkemedel som kan hjälpa till att boosta aktivitet av och övervinna resistens mot idag tillgängliga läkemedel utgör en mycket stor utmaning för förbättring av cancerpatienters överlevnad. BioInvent har utvecklat F.I.R.S.T.™, som utnyttjar primära patientceller, immunkompetenta och humaniserade försöksmodeller, samt ett humant, rekombinant antikroppsbibliotek för att identifiera kliniskt relevanta målstruktur-antikroppspar på ett integrerat sätt.

"Det är ett stort nöje och privilegium att bli inbjuden att presentera vår unika utvecklingsplattform för så många framstående branschkollegor på SLAS2019, säger Björn Frendéus, BioInvents CSO. "Denna presentation kommer att introducera och exemplifiera hur F.I.R.S.T.TM har använts för att framgångsrikt identifiera flera målstruktur-antikroppspar som modulerar viktiga reaktionsvägar som är kritiska för att övervinna immunsuppression i tumörmikromiljön. Fokus kommer att ligga på komplementära strategier för att identifiera nya Treg-reaktionsvägar och övervinna antikroppsläkemedelsresistens."

Den fullt integrerade, patientcentrerade plattformen för läkemedelsutveckling kombinerar en förutsättningslös, translationell forskningsmodell med primära patientceller och immunkompetenta djurmodeller. Teknologiplattformen utgörs av antikroppsbiblioteket n-CoDeR® och utvecklingsverktyget F.I.R.S.T.™. Plattformen har validerats av Pfizer och används i ett samarbetsprogram för tumörassocierade myeloida celler.

Detaljer om presentationen:
Spår: Biologics Discovery
Podiumpresentation
Session: Phenotypic selections and novel assays to enable biologics discovery (10:30 - 12:30)
Tisdag 5 februari 2019
10:30 - 11:00 (EST)
Rum: 146C
 
Bakgrundsinformation:

Om BioInvent 
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Welschof, vd Hans Herklots, LifeSci Advisors
046-286 85 50 +41 79 598 71 49
martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.