Lund, Sweden - 12 juni 2019 - BioInvent International AB (publ) (BINV) meddelar idag att den första datan från två parallella kliniska fas l/lla-studier av bolagets ledande produktkandidat BI-1206 som single agent och/eller i kombination med rituximab har publicerats. Studierna görs i Storbritannien respektive USA/EU.

I studien i Storbritannien har 10 patienter fått single agent-terapi med upp till 100 mg BI-1206 en gång i veckan under fyra veckor. I US/EU-studien har fem patienter fått upp till 100 mg BI-1206 i kombination med rituximab. Denna data publiceras i "Abstract Book" från 15-ICML International Conference on Malignant Lymphoma, som finns tillgänglig online (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hon.206_2631) från idag (https://doi.org/10.1002/hon.206_2631).

Receptorockupans är proportionell mot dos och förväntas ge höga nivåer av receptorblockering vid kliniskt relevanta doser av BI-1206. Även om "target-mediated drug disposition", dvs att target bidrar till eliminering av läkemedlet, ännu inte har övervunnits, eftersom optimal dos ännu inte har uppnåtts, visade farmakodynamisk analys vid de aktuella doserna på reducering av antalet perifera B-celler, inklusive cirkulerande mantelcellslymfomceller, under den första veckan av induktionsterapi.

"Detta är spännande resultat som ger ytterligare stöd till utveckling av BI-1206 som ett first-in-class-läkemedel med en unik verkningsmekanism. Att kringå rituximab-internalisering genom blockering av FcγRIIB innebär att BI-1206 potentiellt kan förbättra effekten av rituximab", säger BioInvents vd Martin Welschof.

Om BioInvent
BioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program BI-1206 är för närvarande i fas l/ll mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents intressanta prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.com

För mer information, vänligen kontakta:     
Martin Welschof, vd   Hans Herklots, LifeSci Advisors  
046-286 85 50 +41 79 598 71 49 
martin.welschof@bioinvent.com  hherklots@lifesciadvisors.com

BioInvent International AB (publ)
Org nr: 556537-7263
Sölvegatan 41
223 70 LUND
046-286 85 50
www.bioinvent.com 

Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande.