delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019

Generic Sweden AB (publ)

Första kvartalet 2019 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 MSEK (15,1 MSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (1,7 MSEK).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1,9 MSEK (1,3 MSEK).
  • Periodens resultat 1,9 MSEK (1,3 MSEK).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,10 SEK).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 MSEK (2,1 MSEK).
  • Byte av redovisningsstandard från IFRS till K3 per 20190101.
  • Siffror i jämförelseåren justerade.

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl.17.00 den 15 maj 2019. 

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messaging. Telekomverksamheten omsatte c:a 60 Mkr under 2018 och har 16 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser, telefonnr 08/50301550, ca@mangold.se.Ytterligareinformation om bolaget finns på www.generic.se.