Nasdaq har notifierat Matra Petroleum om att bolaget inte uppfyller listningsavtalet och att en avlistningsprocess från Nasdaq First North därför inletts. Matra Petroleum överväger notifieringen och sin rätt att kommentera beslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Barskiy, Verkställande direktör Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2019 kl. 13:00 CET.

Om Matra Petroleum
Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag. Matra Petroleums aktier handlas på Nasdaq First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550, Email: CA@mangold.se). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

Bilaga