Viktiga händelser under andra kvartalet
 • Det justerade substansvärdet, baserat på bedömda marknadsvärden för de större dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 394.169 Mkr (515 kronor per aktie) per den 30 juni 2018. Inklusive Investors återlagda utdelning motsvarar detta en ökning om 20.320 Mkr, eller 5 procent, under kvartalet.
 • Det rapporterade substansvärdet uppgick till 347.858 Mkr (455 kronor per aktie) per den 30 juni 2018. Inklusive återlagd utdelning ökade substansvärdet med 14.461 Mkr, motsvarande 4 procent.
 • Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning om 4 procent. Epiroc tillkom som ny noterad kärninvestering efter avknoppningen från Atlas Copco.
 • Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större dotterföretagen till 6 procent i konstant valuta. EBITA ökade med 9 procent.
 • Mölnlyckes organiska tillväxt uppgick till 3 procent i konstant valuta, medan EBITA ökade med 10 procent. 250 MEUR distribuerades till Patricia Industries.
 • Förvärven av de nya dotterföretagen Piab och Sarnova slutfördes. Piab och Sarnova växte organiskt med 10 procent respektive 8 procent i konstant valuta.
 • Värdet på Investors investeringar i EQT ökade med 9 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor uppgick till -705 Mkr.
Finansiell information, första halvåret 2018
 • Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 5 procent respektive 6 procent.
 • Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 11.595 (31.161) Mkr, varav: Noterade Kärninvesteringar 15.766 (39.360) Mkr, Patricia Industries 4.204 (-226) Mkr och EQT 3.049 (1.569) Mkr. Investors utdelning uppgick till -9.178 Mkr.
 • Skuldsättningsgraden (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 5,3 (3,5) procent per den 30 juni 2018.
 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 19.494 Mkr (17.127). Koncernens resultat uppgick till 17.216 Mkr (22,54 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 39.940 Mkr (52,25 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period 2017.
För ytterligare information:

Magnus Dalhammar, IR-ansvarig: 08-614 21 30, 0735-24 21 30

Denna information är sådan information som Investor AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 08:15 CET.

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som bildades av familjen Wallenberg för hundra år sedan, är en ledande ägare av Nordenbaserade internationella kvalitetsbolag. Genom styrelserepresentation, vår industriella kunskap, vårt nätverk och finansiella styrka, strävar vi efter att göra våra bolag best-in-class. Våra innehav inkluderar bland annat, ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.