Hoylu rapporterar en nettoomsättning andra kvartalet på 8,4 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på cirka 2,5 procent. Analysguiden justerar motiverat värde till 3,2-3,4 kronor.

Tuffare utveckling under andra kvartalet

Hoylu rapporterar en nettoomsättning andra kvartalet på 8,4 miljoner kronor (8,2), motsvarande en tillväxt på cirka 2,5 procent. Årliga återkommande intäkter, ett tydligt fokusområde för bolaget, uppgick vid kvartalets slut till 32,2 miljoner kronor och har ökat cirka 2 procent sekventiellt. Bolaget rapporterar ett bruttoresultat på 6 miljoner kronor (5,7) och ett rörelseresultat på -11,3 miljoner kronor (-6,2). Den ökade förlusten härleds till högre operativa kostnader under kvartalet, som ökat cirka 5 miljoner kronor på årsbasis och cirka 1,5 miljoner kronor sekventiellt. Resultatet efter skatt landar på -11,3 miljoner kronor (-7,1). Första halvåret uppgår den totala nettoomsättningen till 16,4 miljoner kronor (16,1).

Stabil användartillväxt men fokus på konvertering

Det totala antalet kunder ökade 27 procent jämfört med det första kvartalet och uppgår vid kvartalets slut till 57 000. Trots relativt hälsosam tillväxt i kunderna uppger bolaget att de arbetar hårdare för att konvertera dessa till betalande kunder. Betalande kunder utgör vid kvartalets slut 15 procent av den totala kundbasen. En förklaring till detta är de långa ledtiderna bolaget har vid förhandlingar med större kunder. I uppdateringen för juli uppger bolaget att den totala kundbasen ökat 4 procent och betalade kunder ökat cirka 1 procent. Vi väntar oss att stort fokus framöver kommer vara att tillväxten inom denna viktiga kundkategori.  

Fokuserar marknadssatsningarna

I rapporten uppger bolaget att alltmer fokus nu läggs på att bearbeta kunder inom bygg- och ingenjörsbranschen. Resonemanget bakom detta är tvåfaldigt. Dels har bolaget redan idag rönt framgångar hos dessa kunder, med moduler specifikt inriktade och anpassade för denna typ av kunder. Vidare så utgör satsningen ett mer kostnadseffektivt sätt att fokusera marknadsbearbetningen, särskilt då bolaget idag i hög grad arbetar med större kunder som behöver mer resurser. Trots utebliven större tillväxt under kvartalet rapporterar bolaget två nya kunder under kvartalet; Egger Group och Hoya Corporation. Egger Group utgör ett globalt virkesföretag och Hoya ett globalt medicinteknikbolag med över 36 000 anställda. Långsiktigheten i bolagets samarbeten med kunder innebär att trots att dessa ännu inte märks tydligt i siffrorna så är potentialen stor för längre samarbeten som successivt skalas upp.

Långsiktig potential kvarstår

Vi ser ett antal ljuspunkter i rapporten för det andra kvartalet trots att bolaget inte lyckas uppvisa betydande tillväxt. Vi tar fasta på det tydligare fokuset mot specifika kundgrupper, de kontinuerliga förbättringar som gjorts i plattformen samt de partnerskap som bolaget ingått i. Viktigast kommande kvartal kommer vara nya avtal, betydande användartillväxt och årliga återkommande intäkter som uppvisar stark tillväxt. Vi ser störst risk i närtid i svällande kostnadsmassa för företaget. Givet kassaflödet senaste kvartalet och kassan på cirka 8,9 miljoner ser ytterligare finansiering under andra halvåret tänkbart ut. Vi ser fortsatt långsiktig potential i bolaget men justerar kortsiktigt ned det motiverade värdet till 3,2-3,4 kronor (4-5,2), på 12-18 månaders sikt, för att reflektera de något sänkta tillväxtantagandena.

 

Läs analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-hoylu-utvecklar-plattformen-och-fokuserar-saljarbetet)