Collectors årsstämma avhölls den 5 maj 2021. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020.
Dispositioner beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 2.451.414.399 kronor disponeras på så sätt att i ny räkning balanseras 2.451.414.399 kronor, innebärande att ingen vinstutdelning kommer att ske.
Styrelse och revisor
I enlighet med valberednings förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Erik Selin, Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Ulf Croona, Bengt Edholm och Marie Osberg. Till styrelseordförande valdes på nytt Erik Selin. För en mer ingående presentation av styrelseledamöterna hänvisas till www.collector.se.
Årsstämman valde Ernst & Young AB till revisor för tiden t.o.m. nästa årsstämma.
Årsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 720 000 kronor till styrelsens ordförande och 360 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att ledamöter av kreditutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 150 000 kronor var, samt att ledamöter av revisionsutskott respektive risk- och complianceutskott utöver sitt styrelsearvode ska erhålla ytterligare ett arvode om 100 000 kronor var för respektive utskott. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Ersättningsrapport för 2020
Årsstämman beslutade att godkänna den rapport över ersättningar som omfattas av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som upprättats av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 53 a §. Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.collector.se.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter återköp innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Collector under förutsättning att Finansinspektionen godkänner sådana förvärv.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Nossman, VD
Telefon: +46 70 330 26 75
E-post: martin.nossman@collectorbank.se
 

Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för företags- och privatkunder. Företagserbjudandet omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring riktat främst till små och medelstora företag samt betalnings- och checkoutlösningar. Privatpersoner erbjuds privatlån, faktura- och delbetalningstjänster, kreditkort samt sparkonton. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor), Stockholm, Helsingfors och Oslo. Collector AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel +46 10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se| www.collector.se