Evolution Gaming Group AB (publ) har informerats om att huvudägare representerade i styrelsen; Richard Livingstone via Ian Livingstone, Jens von Bahr och Fredrik Österberg via Österbahr Ventures AB, Joel Citron och Jonas Engwall - som per den 31 december 2019 representerade sammanlagt cirka 32,6 procent av aktierna och 32,6 procent av rösterna i Evolution - kommer att erbjuda vd Martin Carlesund att förvärva optioner för köp av 1 000 000 aktier i bolaget efter en period om 3 år.

Utöver det incitamentsprogram som beslutades av extra bolagsstämman den 16 januari 2020 kommer det sammantagna incitamentsprogrammet att överensstämma med det ursprungliga förslaget till stämman som publicerades den 17 december 2019. Optionerna som erbjuds av huvudägarna kommer att ha en löptid på cirka 3 år och berättiga till köp av 1 000 000 aktier i Evolution. Optionernas villkor kommer i så stor utsträckning som möjligt att spegla det program som beslutats av stämman.

-Med anledning av stödet från en stor majoritet av aktieägarna på stämman för det ursprungliga förslaget, är styrelseledamöterna med aktieinnehav i bolaget villiga att ställa ut optioner pro rata sina innehav för att möjliggöra ett internationellt konkurrenskraftigt kompensationspaket till vd Martin Carlesund att fortsätta sitt framgångsrika arbete, säger Jens von Bahr, styrelseordförande i Evolution.

Evolution medverkar inte i utfärdandet av optionerna och det förväntas inte uppstå några kostnader för Evolution med anledning av de utställda optionerna. I och med att det är fråga om optioner utställda av aktieägare uppstår inte heller någon utspädningseffekt för övriga aktieägare.

Om samtliga optioner som erbjuds av huvudägarna utnyttjas för köp av 1 000 000 aktier kommer utspädningseffekten för huvudägarna att uppgå till cirka 1,69 procent.

För ytterligare information, kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com.