STOCKHOLM, SVERIGE – 2 maj 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget OssDsign ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt i samband med en nyemission om 151,3 MSEK. 

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Grunden i bolaget är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

För att ge OssDsign möjlighet att tillvarata de tillväxtmöjligheter som bolaget besitter har styrelsen i OssDsign AB beslutat att genomföra en nyemission om högst 5 500 000 aktier samt ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 27,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 151,3 MSEK. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas bolaget till 336 MSEK före emissionen. I emissionen har ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 111,60 MSEK, motsvarande 74 procent av emissionen. Emissionen innefattar även en övertilldelningsoption om ytterligare högst 825 000 aktier, motsvarande cirka 22,7 MSEK, som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för emissionen.

OssDsigns styrelse har, med anledning av nyemissionen, upprättat ett prospekt som idag, den 2 maj 2019, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av bolaget. OssDsign har även ansökt om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North med preliminärt första datum för handel den 24 maj 2019.

Med ett antagande om att nyemissionen genomförs till de annonserade villkoren, och att aktiekursen sedan ligger på motsvarande nivå i slutet av kvartalet, skulle det innebära en ökning av innehavets bokförda värde vilket i sin tur skulle medföra en positiv resultateffekt i Karolinska Development om 12 MSEK i andra kvartalet 2019.

”OssDsign har utvecklats mycket positivt den senaste tiden och det finns en stor tillväxtpotential i bolaget. Det är logiskt att i ett sådant skede ta in ytterligare kapital för att fullt ut kunna exploatera denna potential och bygga betydande aktieägarvärde över tid”, kommenterar Karolinska Developments vd Viktor Drvota.

Per den 31 mars 2019 uppgick Karolinska Developments ägande i OssDsign till 25 procent med full utspädning, inklusive indirekt innehav via KCIF Co-Investment Fund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 2 maj 2019 klockan 13:30.


Bilaga