Ett rekordkvartal
Andra kvartalet 2021

Nettoomsättningen ökade med 8% till 14 614 Mkr (13 482). Den organiska tillväxten var 14%, valutakurs-förändringar påverkade med -7% och förvärv med 1%.
Rörelseresultatet var 2 659 Mkr (2 191). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 21% till 2 645 Mkr (2 191). Rörelsemarginalen var 18,1% (16,3).
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,49 kr (2,74) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,48 kr (2,74).
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var 3 174 Mkr (2 956). Direkt operativt kassaflöde var 2 875 Mkr (2 463). 
Operativt rörelsekapital / nettoomsättning uppgick till 21,1% (28,5).
Save the date: Husqvarna Group bjuder in till en kapitalmarknadsdag den 1 december 2021 kl.08.30 på Fotografiska i Stockholm.

Januari - juni 2021
Nettoomsättningen ökade med 11% till 28 644 Mkr (25 690). Den organiska tillväxten var 19%, valutakurs-förändringar påverkade med -9% och förvärv med 1%.
Rörelseresultatet var 4 952 Mkr (3 616). Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 37% till 4 938 Mkr (3 616). Rörelsemarginalen var 17,2% (14,1). För rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 12,9% (9,2), exklusive jämförelsestörande poster.
Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,39 kr (4,47) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till 6,37 kr (4,47).
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten var 4 723 Mkr (3 371). Direkt operativt kassaflöde var 3 018 Mkr (2 330).

Koncernens absoluta koldioxidutsläpp i hela värdekedjan har minskat med 30% jämfört med basåret 2015 och mätt på rullande 12 månader.

Ett rekordkvartal

"Vi levererade ett rekordstarkt andra kvartal med stärkta marknadspositioner och en stark utveckling inom alla divisioner och huvudregioner. Kundintresset för trädgårdsprodukter ökade och återhämtningen av byggnadsindustrimarknaden fortsatte. Den organiska försäljningstillväxten var 14%, medan rörelseresultatet ökade med 21%. Vi är mycket nöjda med våra framflyttade positioner inom strategiskt viktiga segment under kvartalet, speciellt robotgräsklippare och batteridrivna produkter där vi växte organiskt med 27%.

Divisionen Husqvarna uppnådde en organisk försäljningstillväxt om 18% med en stark utveckling inom alla produktkategorier och regioner, särskilt inom handhållna produkter och robotgräsklippare. Divisionen Gardenas utveckling på strategiska tillväxtmarknader var väldigt stark, särskilt i södra och norra Europa, och kompenserade för den sena starten av bevattningssäsongen i Centraleuropa. Totalt var Gardenas organiska försäljningstillväxt oförändrad jämfört med ett rekordstarkt andra kvartal i fjol. Divisionen Construction uppnådde en organisk försäljningstillväxt på 31% med stöd av en förbättrad marknadssituation. Integrationen av förvärvade Blastrac fortskrider enligt plan.  

Vår starka tillväxt, en fortsatt gynnsam produktmix och prisökningar i kombination med god kostnadskontroll drev en ökning av rörelseresultatet till 2 645 Mkr (2 191), exklusive jämförelsestörande poster. Ökningen motverkades delvis av högre råvaru- och logistikkostnader. Rörelsemarginalen ökade till 18,1% (16,3) för det andra kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, och uppgick till 12,9% för 12 månader rullande. Vi fortsatte att förbättra rörelsekapitalbindningen och det direkta operativa kassaflödet ökade till 3 018 Mkr (2 330) för det första halvåret. 

Mot bakgrund av Covid-19-situationen fortsätter den starka efterfrågan i kombination med utbudsbrist att sätta press på globala leveranskedjor, inklusive komponentförsörjning. Detta har i viss mån begränsat de volymer som vi har kunnat producera.

Under kvartalet identifierade vi tyvärr en defekt komponent på ett kretskort som har använts i ett begränsat antal robotgräsklippare. Vi beklagar de besvär detta har orsakat våra kunder och återförsäljare. Vi är fast beslutna att snabbt åtgärda detta och per idag har de flesta av de berörda kunderna fått komponenten i fråga utbytt.

Ett hållbart värdeskapande

Prestationen under kvartalet återspeglar styrkan i vår långsiktiga strategi och genomförandet av denna fortsätter i snabb takt när vi leder vår industri i övergången till en koldioxidsnål och resurssmart ekonomi. Det innebär betydande investeringar i innovation. Med den nyligen lanserade robotgräsklipparen Husqvarna CEORA™ transformerar vi marknaden för professionell skötsel av grönytor.

Divisionen Construction presenterade en ny batteridriven kapmaskin under kvartalet, K1 PACE, som sätter en ny standard när det gäller prestanda jämförbar med bensindrivna kapmaskiner. Båda dessa banbrytande lanseringar visar vårt engagemang för att driva branschen mot ytterligare automatisering och elektrifiering. Som koncern har vi nu minskat vårt absoluta koldioxidutsläpp längs värdekedjan med 30% jämfört med basåret 2015. Vi är därmed på god väg att uppnå vårt utsläppsmål om -35% till 2025.

Vårt starka strategigenomförande och värdeskapande, i kombination med att många har utvecklat en ökad uppskattning för natur och trädgård, gör att vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt och transformation för att möta våra kunders förväntningar."

[image] Henric Andersson, VD och koncernchef
 

Telefonkonferens
En telefonkonferens med Henric Andersson, VD och koncernchef och Glen Instone, CFO, hålls kl. 10:00 CET den 16 juli 2021.
För att delta vänligen ring +46 (0) 8 505 583 74 (Sverige) eller +44 333 300 9267 (UK) tio minuter före utsatt tid. Konferens ID: Husqvarna.
Telefonkonferensen kan också följas via https://husqvarna-group.creo.se/210716.
En inspelning finns tillgänglig samma dag.
 

Datum för finansiella rapporter 2021
20 oktober        Delårsrapport för januari- september
 

Kontakter
Glen Instone, CFO, Senior Vice President, Finance, IR & Communication
08 738 90 00
Johan Andersson, Vice President, Investor Relations
0702 100 451
Husqvarna AB (publ), Box 7454, 103 92 Stockholm
Regeringsgatan 28, 08 738 90 00, www.husqvarnagroup.com
Org. nr: 556000-5331
NASDAQ OMX Stockholm: HUSQ A, HUSQ B
Denna rapport innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 07.30 CET.