Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB ("Bolaget") den 31 maj 2018 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 2,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 4 juni 2018. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 8 juni 2018.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Styrelse, Vice VD samt Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:
Johan Sjö
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Statin Norinder
Stefan Hedelius
Nyval:
Andreas Göthberg

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 750 000 SEK, varav styrelsens ordförande 500 000 SEK och övriga ledamöter 250 000 SEK vardera.

Stämman beslutade om ett arvode om 50 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid sammanträdet utsågs även hela styrelsen till att utgöra bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 30 ledningspersoner i AddLifekoncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 170 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 25 maj 2018 till och med den 8 juni 2018. Om börskursen på AddLifes B-aktie vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 170 procent av genomsnittskursen under perioden 25 maj 2018 till och med 8 juni 2018, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 170 procent. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 170 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

AddLife AB innehar sedan tidigare 445 000 aktier av serie B, vilket utgör 1,8 procent av de utgivna aktierna och 1,3 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 24 617 093 st.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstämma.
Stockholm den 31 maj 2018

AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, AddLife AB, tel +46 70 510 12 23,
Martin Almgren, ekonomidirektör, AddLife AB, tel +46 70 228 15 45,
eller hemsidan: www.add.life

Denna information är sådan som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande 2018-05-31 kl 18.30 CET.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 32-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,3 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.