Fortsatt stark produktförsäljning styrker förtroendet för hållbar tillväxt

Tillväxten i produktförsäljning under första halvåret på 12% (17% i fasta valutakurser[1]) till 11 183 MUSD innefattar en försäljningsacceleration under andra kvartalet till 5 718 MUSD (+14%, +19% i fasta valutakurser). Under andra kvartalet levererade alla försäljningsregioner och samtliga tre terapiområden goda resultat, inklusive:
 • Hållbar utveckling för våra nya läkemedel[2] (+66%, +72% i fasta valutakurser) till 2 385 MUSD

 • Försäljningstillväxt per terapiområde under kvartalet: Onkologi +51% (+57% i fasta valutakurser) till 2 167 MUSD, Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (Nya CVRM)[3] +9% (+13% i fasta valutakurser) till 1 061 MUSD och andningsvägar +2% (+7% i fasta valutakurser) till 1 252 MUSD

 • Produktförsäljningen per region under kvartalet: Den totala försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 17% (27% i fasta valutakurser) till 1 947 MUSD, försäljningen i Kina ökade med 34% (44% i fasta valutakurser) till 1 166 MUSD. Försäljningen i USA ökade med 16% till 1 877 MUSD; försäljningen i Europa återgick till tillväxt och ökade med 1% (8% i fasta valutakurser) till 1 047 MUSD. Försäljningen i Japan ökade med 30% (34% i fasta valutakurser) till 672 MUSD

Dessa resultat åtföljs av ytterligare positiv utveckling av forskningsportföljen, och där andra halvåret förväntas bli exceptionellt intensivt.

[][][]
  Första Kvartal 2
halvåret 2019
2019
  MUSD Förändring i MUSD Förändring
% i %
  Utfall i fasta Utfall i fasta
valutakurser valutakurser
Produktförsäljning 11 183 12 17 5 718 14 19
Intäkter från 131 (59) (57) 105 (17) (12)
samarbeten
Totala intäkter 11 314 9 14 5 823 13 18
             
Redovisat 1 590 9 12 493 (35) (37)
rörelseresultat[4]
Rörelseresultat för 3 011 39 44 1 361 7 8
kärnverksamheten[5]
             
Rapporterad vinst 0,56 USD 3 - 0,09 USD (64) (71)
per aktie (EPS)[6]
Vinst per aktie för 1,62 USD 38 40 0,73 USD 5 1
kärnverksamheten
                 

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:

"Förra årets tillväxttakt som fortsatte även för första halvåret, och understryker att AstraZeneca har återgått till tillväxt tack vare styrkan i våra nya läkemedel. Fem av dessa nya läkemedel förutses bli storsäljare (blockbusters) i år, vilket stärker försäljningen inom både onkologi och bioläkemedel. Tillväxtmarknaderna, USA och Japan växte alla starkt och vi levererade en fin vändning i Europa under andra kvartalet. Vi fortsatte göra väl avvägda investeringar i hållbar tillväxt, i synnerhet på tillväxtmarknaderna och i våra lanseringsprogram. Ytterligare myndighetsgodkännanden för Lynparza inom äggstockscancer i EU och Japan, tillsammans med godkännanden av Breztri och Bevespi inom KOL i Japan, visar på fortsatta framsteg för vår forskningsportfölj.

Utöver vår prognos om resultattillväxt för helåret är vi glada över att kunna uppgradera prognosen för produktförsäljningen och vi kommer forsatt arbeta hårt för att förstärka den operativa hävstångseffekten och generera kassaflöde under lång tid."

Utvecklingen i sammandrag
 • Produktförsäljningen ökade med 12% under halvåret (17% i fasta valutakurser) till 11 183 MUSD

 • Den redovisade bruttomarginalen ökade med två procentenheter under halvåret till 80%, något som delvis speglade mixen i produktförsäljningen och tillverkningseffektiviseringar; bruttomarginalen för kärnverksamheten ökade med en procentenhet till 81%

 • De redovisade rörelsekostnaderna ökade med 5% under halvåret (10% i fasta valutakurser) till 8 238 MUSD och motsvarade 73% av de totala intäkterna (första halvåret 2018: 76%). Rörelsekostnader från kärnverksamheten ökade med 1% (5% i fasta valutakurser) till 6 922 USD och stod för 61% av de totala intäkterna (första halvåret 2018: 67%), något som visar på den operativa hävstångseffekten

 • Redovisade forsknings- och utvecklingskostnader minskade med 1% (en ökning på 3% i fasta valutakurser) till 2 622 MUSD. Forsknings- och utvecklingskostnader för kärnverksamheten minskade med 2% (en ökning på 2% i fasta valutakurser) till 2 505 MUSD

 • Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 9% (14% i fasta valutakurser) till 5 457 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 3% (7% i fasta valutakurser) till 4 258 MUSD, något som primärt speglar tillväxten i Kina liksom pågående ytterligare stöd för nya läkemedel

 • Redovisade övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader minskade med 35% under halvåret (34% i fasta valutakurser) till 706 MUSD; övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 1% (2% i fasta valutakurser) till 708 MUSD; under det andra kvartalet minskade övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten med 80% till 114 MUSD

 • Den redovisade rörelsemarginalen var stabil under första halvåret på 14%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med sex procentenheter (fem i fasta valutakurser) till 27%

 • Redovisad vinst per aktie på 0,56 USD under halvåret, baserat på ett vägt medelantal utestående aktier på 1 289 M, en ökning om 3% (stabilt i fasta valutakurser); vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 38% (40% i fasta valutakurser) till 1,62 USD. Skillnaden mellan redovisat resultat och resultat för kärnverksamheten speglar delvis påverkan från en fördelaktig juridisk uppgörelse på 346 MUSD för första halvåret 2018, redovisad som en intäkt under övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader, liksom påbörjad avskrivning av Lokelma och justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv redovisad som försäljnings- och administrationskostnader för andra kvartalet 2019

 • Redovisad skattesats uppgick till 25% (första halvåret 2018: 19%). Skattesatsen för kärnverksamheten var 21% (första halvåret 2018: 19%). Skattesatserna under halvåret speglade den geografiska mixen av vinster och påverkan från samarbets- och avyttringsaktiviteter

 • En oförändrad utdelning för första halvåret på 0,90 USD per aktie

 • Företaget uppgraderar idag delar av prognosen för helåret (se sidan fem)

Affärsverksamheten i sammandrag

Onkologi
Produktförsäljningen hade en tillväxt på 52% under halvåret (58% i fasta valutakurser) till 4 059 MUSD, inklusive:

 • Försäljningen av Tagrisso på 1 414 MUSD speglar en tillväxt på 86% under halvåret (92% i fasta valutakurser) drivet av myndighetsgodkännandet 2018 som första linjens behandling av EGFR[7]-muterad (EGFRm) icke-småcellig lungcancer[8]. Det blev en sekventiell ökning på 16% från första till andra kvartalet förTagrisso-försäljningen i USA vilket delvis speglar en fortsatt underliggande efterfrågetillväxt. Försäljningen i Japan ökade med 147% (151% i fasta valutakurser) till 291 MUSD

 • Försäljningen av Imfinzi på 633 MUSD speglar en tillväxt på 244% (248% i fasta valutakurser). Merparten av försäljningen gjordes i USA, den europeiska försäljningen uppgick till 60 MUSD (första halvåret 2018: 3 MUSD) och försäljningen i Japan till 86 MUSD (0 USD under första halvåret 2018)

 • Försäljningen av Lynparza på 520 MUSD, en tillväxt på 93% (100% i fasta valutakurser), vilken drevs av en utvidgad användning vid behandling av äggstockscancer och bröstcancer i USA och Europa. Resultatet inkluderar en tillväxt på tillväxtmarknaderna på 228% (267% i fasta valutakurser) till 59 MUSD och en tillväxt i Japan på 480% (490% i fasta valutakurser) till 58 MUSD

 • Resultatet från mer mogna onkologiläkemedel under fösta halvåret inkluderade en tillväxt för Faslodex på 4% (8% i fasta valutakurser) till 521 MUSD och en nedgång om 8% i försäljningen av Iressa (3% i fasta valutakurser) till 252 MUSD. Företaget förutser ökade utmaningar för båda läkemedlen under andra halvåret, vilket delvis återspeglar ytterligare konkurrens från generiska läkemedel för Faslodex i USA och inverkan på prissättning för Iressa från centraliserad upphandling i Kina

 • Tillväxt i produktförsäljningen inom onkologi på tillväxtmarknaderna på 40% (52% i fasta valutakurser) till

1 048 MUSD

Nya CVRM
Produktförsäljningen hade en tillväxt på 12% under halvåret (16% i fasta valutakurser) till 2 094 MUSD, inklusive:

 • Försäljningen av  Brilinta på 737 MUSD,en tillväxt på 21% (26% i fasta valutakurser). Patientupptaget fortsatte med behandling av akut kranskärlssjukdom samt hjärtinfarkter med hög risk

 • Försäljningen av Farxiga på 726 MUSD, en tillväxt på 14% (19% i fasta valutakurser), före en förväntad uppdatering av indikationerna på större marknader för att spegla resultaten från den kardiovaskulära utfallsstudien DECLARE

 • Försäljningen av Bydureon på 283 MUSD, en minskning med 4% (3% i fasta valutakurser), drevs av produktionshinder som nu har lösts

 • Tillväxt i produktförsäljningen inom nya CVRM på tillväxtmarknaderna på 31% (44% i fasta valutakurser) till 521 MUSD

Andningsvägar
Produktförsäljningen hade en tillväxt på 5% under halvåret (10% i fasta valutakurser) till 2 535 MUSD, inklusive:
 • En försäljningsminskning för Symbicort på 10% (6% i fasta valutakurser) till 1 170 MUSD, vilket speglar en fortsatt prispress och påverkan från managed-market-rabatter i USA. Detta uppvägdes delvis av positiva volymer från amerikanska myndighetsköpsmönster

 • Säljtillväxten för Pulmicort på 13% (19% i fasta valutakurser) till 716 MUSD; merparten av försäljningen av Pulmicort skedde på tillväxtmarknaderna. Den globala försäljningen under andra kvartalet 2019 ökade med 16% (23% i fasta valutakurser) till 333 MUSD

 • Försäljningen av Fasenra på 296 MUSD,en tillväxt på 244% (249% i fasta valutakurser). Data för nya produktförskrivningar visade att Fasenra allmänt var det prioriterade nya biologiska läkemedlet för behandling av allvarlig astma under perioden på marknader där Fasenra är etablerat, trots att det är det tredje läkemedlet i kategorin som lanserats.

 • Säljtillväxten inom andningsvägar på tillväxtmarknaderna ökade med 22% (30% i fasta valutakurser) till 956 MUSD

Tillväxtmarknader
Bolagets starkaste region, med 35% av den totala produktförsäljningen: Försäljningen ökade med 15% under halvåret (24% i fasta valutakurser) till 3 951 MUSD, inklusive:
 • En försälningsökning i Kina på 27% under halvåret (35% i fasta valutakurser) till 2 408 MUSD, som bland annat inkluderade en tillväxt i produktförsäljningen inom onkologi på 58% (68% i fasta valutakurser) till 635 MUSD och tillväxt inom nya CVRM på 72% (83% i fasta valutakurser) till 218 MUSD

 • En försäljningsökning exklusive Kina på 1% under halvåret (10% i fasta valutakurser) till 1 543 MUSD. Utvecklingen påverkades negativt av produktavyttringar och utvecklingen i Brasilien. Positiv utveckling inkluderade bland annat en försäljning på 569 MUSD i Stillahavsområdet (exklusive Kina) (+5%, +9% i fasta valutakurser) och 112 MUSD i Ryssland (+67%, +85% i fasta valutakurser)

Forskningsportföljen i sammandrag
Följande punktlista beskriver betydande utveckling av forskningsportföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:

Myndighetsgodkännanden
 • Lynparza - äggstockscancer (första linjens behandling, BRCAm[9]): myndighetsgodkännande (EU, Japan)
 • Qternmet XR - diabetes typ 2[10]: myndighetsgodkännande (USA)
 • Bevespi - KOL[11]: myndighetsgodkännande (Japan)
 • Breztri (tidigare PT010) - KOL: myndighetsgodkännande (Japan)
Ansökningar om registrering och/eller godkända ansökningar
 • Lynparza - pankreascancer (BRCAm): godkänd ansökan (EU)
 • Forxiga - diabetes typ 2 CVOT[12]: ansökan om registrering (KINA)
 • Lokelma - hyperkalemi: ansökan om registrering (JAPAN, KINA)
Övergripande resultat från viktiga fas III-studier eller andra större händelser
 • Imfinzi - SCLC[13]: nått det primära målet för fas III
 • Imfinzi - SCLC: Särläkemedelsstatus (USA)
 • trastuzumab deruxtecan - bröstcancer (tredje linjens behandling, HER2+): nått det primära målet för pivotal fas II studie
 • Calquence  - CLL[14] (recidiverande/refraktär): nått det primära målet för fas III
 • Calquence  - CLL (tidigare obehandlade patienter): nått det primära målet för fas III
 • Forxiga - diabetes typ 2 CVOT: positivt utlåtande (EU)
 • Farxiga - diabetes typ 1[15]: förfrågan om kompletterande information (USA)
 • Lokelma - hyperkalemi: prioriterad granskning (KINA)
 • roxadustat - anemi på grund av kronisk njursvikt[16]: sammantagen kardiovaskulär säkerhet bekräftad för fas III
 • Breztri - KOL: prioriterad granskning (KINA)
 • Fasenra - allvarlig astma (självadministrering och autoinjektor): positivt utlåtande (EU)

Ekonomiska prioriteringar, inklusive prognos

Alla mått i detta avsnitt avser fasta valutakurser och bolagets prognos avser endast produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten.

Alla prognoser och indikationer som tillhandahålls förutsätter att påverkan från Storbritanniens förväntade utträde ur EU, också i händelse av en no-deal-exit, fortskrider på ett disciplinerat sätt så att påverkan ligger inom det förväntade intervallet, till följd av Bolagets omfattande förberedelser.

AstraZeneca förutser att en stark och hållbar långsiktig produktförsäljningstillväxt åtföljs av förstärkning av den operativa hävstångseffekten, något som leder till förbättrad lönsamhet och kassaflöde.

Produktförsäljning
Produktförsäljningen för helåret 2019 speglar resultaten för första halvåret och återgången till produktförsäljningstillväxt under andra halvåret 2018, och förväntas nu öka med en låg tvåsiffrig procentuell siffra; den tidigare prognosen låg på en hög ensiffrig procentuell ökning.

Vinst per aktie för kärnverksamheten
Som en viktig del av bolagets långsiktiga tillväxtstrategi är man fokuserad på lämpliga kassagenererande och värdeackumulerande samarbetsaktiviteter som speglar den pågående produktiviteten i portföljen. AstraZeneca kommer dessutom från tid till annan också att fokusera läkemedelsportföljen genom avyttringar.

AstraZeneca bekräftar prognosen för vinst per aktie för kärnverksamheten på 3,50 USD till 3,70 USD för helåret. Denna prognos innefattar en förväntan på en lägre summa av intäkter från samarbeten och övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten jämfört med föregående år.

De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta. Bolaget kan inte ge någon prognos eller några indikationer baserat på redovisat resultat eftersom man inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i slutet av den fullständiga resultatrapporten.

Den operativa hävstångseffekten
Bolaget förväntas leverera betydande förstärkning av den operativa hävstångseffekten på lång sikt. Positiva framsteg gjordes under halvåret med redovisad rörelsemarginal stabilt på 14% och en ökad rörelsemarginal för kärnverksamheten med sex procentenheter (fem i fasta valutakurser) till 27%. Rörelseresultatet för kärnverksamheten förväntas öka under året med en medelhög tvåsiffrig procentsats jämfört med med helåret 2018, mer än produktförsäljningen.

Kassaflöde
Under helåret 2019 förväntas kassaflödet att inkludera ett antal betalningar som avser tidigare gjorda affärsutvecklingstransaktioner; merparten av värdet från dessa betalningar under året reglerades under första halvåret. AstraZeneca genererade ett nettokassainflöde från rörelseverksamheten på 491 MUSD under halvåret, jämfört med ett utflöde på 75 MUSD under första halvåret 2018.

Andra indikationer
Bolaget tillhandahåller också andra indikationer för helåret 2019::

 • Investeringarna förväntas ligga stabilt och omstruktureringskostnaderna planeras minska jämfört med föregående år

 • En skattesats för kärnverksamheten på 18-22% (helåret 2018: 11%)

Valutakurseffekter
Om valutakurserna skulle ligga kvar på samma genomsnitt som vi sett under perioden januari till juni 2019 förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i negativ påverkan från produktförsäljning och vinst per aktie för kärnverksamheten. Dessutom framgår Bolagets analys av valutakurskänslighet av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten.

Hållbarhet
AstraZenecas hållbarhetsambition grundar sig i att göra forskningen tillgänglig och att bedriva Bolagets verksamhet på ett sätt som erkänner kopplingen mellan verksamhetstillväxt, samhällets behov och planetens begränsade resurser. Bolagets ambition för hållbarhet stärks av dess syfte och värderingar, vilka är avgörande för affärsmodellen och säkerställer att leveransen av strategin breddar tillgången till läkemedel, minimerar miljöpåverkan från läkemedel och processer, samt säkerställer att alla affärsaktiviteter underbyggs av de högsta nivåerna av etik och transparens. En fullständig uppdatering av Bolagets framsteg vad gäller hållbarhet framgår av avsnittet Hållbarhet i den fullständiga resultatrapporten.

Anmärkningar
Följande noter avser sidorna 1-5:

1. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

2. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Farxiga, Brilinta, Lokelma, Fasenra, Bevespi och Breztri. Dessa nya läkemedel är pelare i huvudterapiområdena och utgör viktiga plattformar för framtida tillväxt.

3. Nya CVRM; kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar, innefattar diabetesläkemedlen,Brilinta och Lokelma.

4. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), som utfärdats av International Accounting Standards Board och antagits av EU.

5. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i Bolagets bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat.

6. Vinst per aktie.

7. Epidermal tillväxtfaktorreceptor.

8. Icke-småcellig lungcancer.

9. Mottaglighetsgener för bröstcancer har halverats, muterats.

10. Diabetes typ 2.

     11. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

     12. CVOT; utfallsstudie.

     13. Småcellig lungcancer.

     14. Kronisk lymfatisk leukemi.

     15. Diabetes typ 1.

     16. Kronisk njursjukdom.

Forskningsportföljen - förväntade större nyheter

Innovation är avgörande för att tillgodose stora patientbehov och är något som ligger i centrum för bolagets tillväxtstrategi. Vårt fokus på forskning och utveckling är utformat att ge starka och hållbara resultat från forskningsportföljen.

Andra halvåret 2019
 • Tagrisso - icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling, EGFR-muterad): myndighetsbeslut (KINA)
 • Tagrisso - icke-småcellig lungcancer (första linjens behandling, EGFR-muterad): övergripande resultat (slutliga data för total överlevnad[17])
 • Imfinzi - inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III (PACIFIC): myndighetsbeslut (KINA)
 • Imfinzi + treme - icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (NEPTUNE): övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme - icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (POSEIDON): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme - småcellig lungcancer, ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme - cancer i huvud och hals (första linjens behandling): övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme -cancer i urinblåsan (första linjens behandling): övergripande resultat
 • Lynparza - äggstockscancer (första linjens behandling, BRCAm) (SOLO-1): myndighetsbeslut (KINA)
 • Lynparza - pankreascancer (BRCAm): ansökan om registrering
 • Lynparza - äggstockscancer (tredje linjens behandling, BRCAm): ansökan om registrering (USA)
 • Lynparza - äggstockscancer (första linjens behandling) (PAOLA-1): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • Lynparza - prostatacancer (andra linjens behandling, kastrationsresistent): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • trastuzumab deruxtecan - avancerad/refraktär, metastaserad bröstcancer (HER2[18]-positiv): ansökan om registrering (USA)
 • Calquence - CLL: ansökan om registrering
 • selumetinib - NF1[19]: ansökan om registrering

 • Farxiga - diabetes typ 2 CVOT: myndighetsbeslut (USA, EU)

 • Farxiga - hjärtsvikt CVOT: övergripande resultat
 • Brilinta - kranskärlssjukdom[20]/diabetes typ 2 CVOT: ansökan om registrering
 • roxadustat - anemi på grund av kronisk njursvikt: ansökan om registrering (USA)

 • Symbicort - mild astma: ansökan om registrering (KINA)

 • Bevespi - KOL: myndighetsbeslut (KINA)
 • Fasenra - självadministrering och autoinjektor: myndighetsbeslut (USA)
 • Breztri - KOL: övergripande resultat (ETHOS)
Första halvåret 2020
 • Imfinzi + treme - icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (NEPTUNE): ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme - cancer i huvud och hals (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • Imfinzi +/- treme - cancer i urinblåsan (första linjens behandling): ansökan om registrering
 • Lynparza - bröstcancer (BRCAm): myndighetsbeslut (KINA)
 • Lynparza + cediranib - äggstockscancer (andra linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering
 • trastuzumab deruxtecan - avancerad/refraktär, metastaserad magsäckscancer (HER2-positiv): övergripande resultat

 • Farxiga - hjärtsvikt CVOT: ansökan om registrering

 • Brilinta - stroke (THALES): övergripande resultat
 • Lokelma - hyperkalemi: myndighetsbeslut (JAPAN, KINA)

 • Breztri - KOL: myndighetsbeslut (USA, EU, KINA)

Andra halvåret 2020
 • Imfinzi - neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer: övergripande resultat
 • Imfinzi - inoperabel icke småcellig lungcancer i stadium III (PACIFIC-2): övergripande resultat
 • Imfinzi +/- treme - levercancer: övergripande resultat

 • Brilinta - stroke (THALES): ansökan om registrering

 • Epanova - hypertriglyceridemi CVOT: övergripande resultat
 • roxadustat - anemi vid myelodysplastiskt syndrom: övergripande resultat

 • Fasenra - näspolyper: övergripande resultat, ansökan om registrering

 • PT027 - astma: övergripande resultat
 • tezepelumab - allvarlig astma: övergripande resultat

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 13.00 CET idag. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/investor-relations.html).

Rapporteringskalender

Företaget kommer att publicera resultaten för de tre första kvartalen samt för det tredje kvartalet den 24 oktober 2019.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. För mer information: astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/investor-relations/results-and-presentations.html) Följ oss på Twitter @AstraZeneca (https://twitter.com/AstraZeneca).

Den fullständiga versionen av rapporten på engelska finns som bifogad PDF

Investor    
Relations
Thomas Kudsk   +44 203 749 5712
Larsen
Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797
Christer BioPharmaceuticals (CV, metabolism) +44 203 749 5711
Gruvris
Nick Stone BioPharmaceuticals (respiratory, renal) +44 203 749 5716
Josie Afolabi Övriga läkemedel +44 203 749 5631
Craig Marks Finance, Fixed Income +44 7881 615 764
Jennifer Corporate access, retail investors +44 203 749 5824
Kretzmann
Ring   +1 866 381 7277
avgiftsfritt
inom USA
Media Relations    
Gonzalo Viña   +44 203 749 5916
Rob Skelding Oncology +44 203 749 5821
Rebecca Einhorn Oncology +1301 518 4122 
Matt Kent BioPharmaceuticals +44 203 749 5906
Jennifer Hursit Övrigt +44 7384 799 726
Christina Sverige +46 8 552 53 106
Malmberg
Hägerstrand
Michele Meixell USA +1 302 885 2677
       

[17] Total överlevnad.
[18] Human Epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.
[19]Neurofibromatos typ 1
[20] Kranskärlssjukdom.