Hemfosa har förvärvat en fastighetsportfölj med kontor, lager och logistikfastigheter i tillväxtkommuner och transportknutpunkter i Sverige till ett totalt värde om cirka 3,6 mdkr. Förvärvet avser en portfölj av kommersiella fastigheter som kommer att ingå i dotterbolaget Nyfosa.

Fastighetsportföljen utgörs av 51 fastigheter om totalt cirka 460 000 kvadratmeter med bruttohyresintäkter (årliga hyresintäkter inklusive alla tillägg) om 318 Mkr. Fastigheterna är belägna i 17 städer i främst mellersta och södra Sverige, bland annat Stockholm, Malmö, Västerås, Borås och Lund. Bland hyresgästerna återfinns bland annat Speed Logistics, DHL Nordic, Haldex Brake Products och PostNord Sverige och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,4 år. Fastigheterna förväntas tillträdas den 13 september 2018. Scius Partners har företrätt säljaren som dess lokala operativa partner. Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket beslutar att godkänna eller lämnar förvärvet utan åtgärd.

"Det här är en portfölj som både bidrar med god intjäning och passar väl in i den gedigna portfölj av kommersiella fastigheter vi har vid sidan om samhällsfastigheterna och som vi samlat i dotterbolaget Nyfosa inför en tilltänkt delning av koncernen. Fastigheterna kompletterar det kommersiella beståndet väl geografiskt och i fastighetskategorierna kontor och lager/logistik. Den ger oss också möjlighet till vidareförsäljningar av vissa fastigheter i kombination med nuvarande bestånd", säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se,mobil 070-690 65 50, kontoret 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2018 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 45 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.