Stockholm, 17 juni 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB), världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning, har tecknat ett bindande avtal med Nissin Kogyo, joint venture-partner i Veoneer Nissin Brake Systems (VNBS) vilket innebär vissa strukturella förändringar av detta joint venture samt en överenskommelse kring finansieringen av VNBS.

I enlighet med avtalet kommer Veoneer förvärva Nissin Kogyos innehav i den amerikanska verksamheten av VNBS, kallat VNBA, för en dollar och VNBS kommer överföra eller licensiera den VNBS-teknologi som krävs för att VNBA ska kunna driva sin verksamhet. Den amerikanska verksamheten av VNBS, inklusive den överförda eller licensierade teknologin, blir därmed en helägd verksamhet inom Veoneer. När avtalet trätt i kraft kommer Nissin Kogyo i gengäld frigöras från samtliga åtaganden kring VNBAs framtida finansiering och från samtliga krav som Veoneer kan tänkas ha på Nissin Kogyo i relation till VNBA. VNBS kommer även tillhandahålla vissa tjänster till VNBA under en övergångsperiod. 

VNBS verksamhet i Japan och Kina fortsätter ingå i det joint venture där Veoneer äger 51% och Nissin Kogyo 49%.  

I enlighet med avtalet kommer Nissin Kogyo antingen att lämna garantier för vissa av VNBS kommersiella lån eller bidra med kapital till VNBS, vilket i respektive fall ska motsvara 49% av den finansiering som Veoneer tidigare har tillhandahållit unilateralt till VNBS. Veoneer förväntas erhålla cirka 20 MUSD som återbetalning av skulden från VNBS efter sådan finansiering.  

Avtalet mellan Veoneer och Nissin Kogyo löser den finansieringsfråga som beskrivits i Veoneers rapporter och gör det möjligt för Veoneer att fortsätta granska och utvärdera de utvecklingsmöjligheter och strategiska alternativ som finns för bromsverksamheten.

Transaktion väntas slutföras omkring den 28 juni 2019.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VP för Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande den 17 juni 2019 kl. 08.00 CET. 

For more information please contact:

Media
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27 

Investors & analysts
Thomas Jönsson, Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27 
Ray Pekar, Investor Relations, tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar, utvecklar och tillverkar säkerhetselektronik - hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, passagerarskydd samt bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer är ett nytt teknikbolag som bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 9200 medarbetare i 13 länder och försäljningen 2018 uppgick till 2.2 miljarder USD. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag: I pressreleasen finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995". I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Däribland uttalanden kring framtida finansiering, strategiska vägval och verksamhet för VNBS och VNBA. Samtliga framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet såsom de uttryckts i det framåtriktade uttalandet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.