PRESS RELEASE, Värnamo 18 mars 2020


God tillväxt och stabilt resultat i början av året – åtgärder vidtagna för att minska påverkan av coronapandemin – styrelsen drar tillbaka tidigare utdelningsförslag

Under januari och februari har Bufab sett endast marginell negativ påverkan på intäkter och resultat av coronapandemin. Leverantörer, kunder och Bufabs egna dotterbolag i 28 länder har fungerat väl med några mindre störningar. Även Bufabs verksamhet i Kina och Singapore, som har varit värst utsatta, har bedrivit verksamhet med gott resultat. Under årets två första månader var Bufabs omsättningstillväxt 20% och vinsten oförändrad jämfört med föregående år.

Den snabba utvecklingen av pandemin i Nordamerika och Europa de senaste veckorna är dock mycket svårförutsägbar. Bolaget har därför genomfört omfattande åtgärder för att säkerställa hälsa och säkerhet för medarbetare, kunder och leverantörer, och för att minska risken för smittspridning. Utvecklingen påverkar också våra kunders verksamhet och kan riskera att leda till lägre intäkter för Bufab framöver. Bufab har därför påskyndat pågående effektivitets- och besparingsprogram i syfte att sänka sina kostnader och öka sin flexibilitet. Bolaget bevakar utvecklingen noga och kommer att vidta ytterligare åtgärder om och när sådana blir nödvändiga.

Mot denna bakgrund har styrelsen för Bufab beslutat att dra tillbaka tidigare kommunicerat utdelningsförslag till årsstämman 2020 om 2,75 (2,50) kronor per aktie och att istället föreslå årsstämman att ingen utdelning ska utgå. Styrelsens uppfattning är att det i det rådande läget är viktigt att bolagets soliditet och finansiella ställning i övrigt är så god som möjligt inför tänkbara framtida utmaningar och möjligheter.  

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jörgen Rosengren, koncernchef och VD, tel. +46 370 69 69 00
Marcus Andersson, CFO, tel. +46 370 69 69 66

Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 mars 2020 kl 14:30 CET.

Om Bufab

Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 400 anställda. Bufabs omsättning uppgick 2019 till 4,3 Mdr SEK och rörelsemarginalen till 8,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information www.bufab.com.

Bilaga