Sagax har genom sex separata transaktioner förvärvat 27 fastigheter för motsvarande 764 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Paris (381 Mkr), Madrid (205 Mkr), Lyon (121 Mkr) och Lille (57 Mkr).

Fastigheterna omfattar 123 000 kvadratmeter mark och är bebyggda med 50 400 kvadratmeter uthyrningsbar area huvudsakligen för lager- och industriändamål. Hyresvärdet uppgår till motsvarande 57 miljoner kronor. Nuvarande uthyrningsgrad uppgår 99 % och hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid till 5 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörda kommuner förköpsrätt. Tillträde avseende investeringarna i Frankrike beräknas ske under det första kvartalet 2020 efter att erforderliga tillstånd erhållits. Fastigheterna i Madrid har tillträtts.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2019 till 3 021 000 kvadratmeter fördelat på 539 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.