Semcons årsstämma hölls onsdagen den 25 april 2018 på Semcons huvudkontor i Göteborg. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:  

Fastställande
Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.
Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna 3,50 kronor i vinstutdelning. Totalt uppgår aktieutdelningen till 61,9 Mkr. Resterande disponibla vinstmedlen, cirka 247 Mkr, beslutades att överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir den 27 april 2018 och utbetalning beräknas ske den 4 maj 2018.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapssåret 2017.
Styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen fortsatt ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde Tore Bertilsson till styrelseordförande och omvalde Marianne Brismar, Jan Erik Karlsson, Jeanette Saveros och Karl Thedéen till styrelseledamöter.
Arvode åt styrelsen och revisorer
Stämman beslutade om att ett sammanlagt arvode om 1 720 000 kronor ska utgå till de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 280 000 kronor till respektive övrig stämmovald ledamot, likt föregående år. Särskilt arvode inte ska utgå för arbete i styrelsens eventuella kommittéer/utskott. Stämman beslutade även att arvode åt revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
Revisorer
Stämman valde Ernst & Young Aktiebolag som registrerat revisionsbolag fram till slutet av nästa årsstämma.
Beslut om Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018
Stämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, "Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018", i enlighet med styrelsens förslag.

Sammanfattningsvis kommer cirka 22 ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Semconkoncernen att erbjudas deltagande i programmet som löper under en 12-månaders period från det att programmet implementeras. Deltagande förutsätter en egen investering motsvarande ett belopp om högst 10 procent av deltagarens bruttolön för köp av stamaktier. Under förutsättning att de köpta aktierna behålls av den anställde under tre år, kommer den anställde vederlagsfritt tilldelas ett motsvarande antal aktier samt - förutsatt att vissa uppställda prestationskrav är uppfyllda - ytterligare två till fyra aktier för varje inköpt aktie.
Det befintliga innehavet av egna stamaktier som Semcon innehar bedöms kunna täcka de stamaktier som behövs för fullgörandet av förpliktelser under det Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 som nu föreslås.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vederlagsfritt överlåta högst 180 000 stamaktier till deltagarna i Prestationsrelaterat Aktiesparprogram 2018 enligt av styrelsen fastställda villkor.
Bemyndigande att emittera nya aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 1 811 253 stamaktier för att möjliggöra användandet av egna aktier som likvid vid förvärv. Teckningskursen ska motsvara bedömt marknadsvärde.
Bemyndigande att förvärva och överlåta aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av stamaktier över börsen inom gällande kursintervall eller genom riktat förvärvserbjudande till ägarna av stamaktier till ett pris motsvarande börskursen med tillägg av högst 20 procent för att dels förbättra bolagets kapitalstruktur eller möjliggöra användandet av stamaktier i bolaget som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Förvärv får vid varje tillfälle ske av högst så många stamaktier att bolaget efter förvärvet innehar högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.
Stämman bemyndigade även styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ej över börsen, för användning som likvid vid förvärv. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela det antalet stamaktier i bolaget som bolaget innehar. Vederlaget ska motsvara bedömt marknadsvärde.

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april, 2018 kl. 16.45 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Bertilsson, styrelseordförande, Semcon AB 
Tel: 031-721 03 06
Björn Strömberg, finanschef, Semcon AB 
Tel: 031-721 03 06

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com (https://semcon.com/sv/)