EMOTRA AB ("Emotra") meddelar idag, den 1 november 2018, att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 23 978 953 aktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Fulltecknad företrädesemission tillför Emotra cirka 19,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om garantier motsvarande 10,15 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av emissionsbeloppet. Beslut om företrädesemission är fattat med stöd av det bemyndigande som styrelsen beviljades på extra bolagsstämma den 9 maj 2018. Motivet för företrädesemissionen är att tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt marknadsintroduktion av bolagets metod EDOR®.

VD Daniel Poté kommenterar

"Efter att vi i början av 2018 införde en marknadsstrategi som fokuserar på privata psykiatriska sjukhus och sjukhuskedjor i några av Europas större befolkningscentra ser vi nu goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®, inte minst då en serie blinda kliniska studier och nu senast en studie som bygger på en sammanslagning av resultatet från de tidigare studierna har gett kliniska bevis för att hyporeaktivitet utgör en stark biologiskt baserad riskfaktor för självmord. Hyporeaktiviteten är den hittills enda tydliga biomarkören som har påvisats och den kompletterar på ett utmärkt sätt de psykologiskt och socialt betingade riskfaktorerna som går att undersöka genom traditionella kliniska intervjuer. Att det gått att visa betydelsen av hyporeaktivitet och att vi kan presentera EDOR som ett tillförlitligt och objektivt komplement till de traditionella undersökningarna kommer avsevärt att underlätta för de psykiatriska klinikerna att fatta beslut om att införa testet som rutinmetod.

Genomförandet av den öppna naturalistiska fältstudien, EUDOR-A, visade också att metoden fungerar i en omfattande rutinmässig användning. Över 1 500 patienter testades på 16 kliniker i 9 europeiska länder och resulterade i en betydligt lägre andel självmord jämfört med i tidigare studier. För att fullt ut kunna ta till vara marknadspotentialen och de kommersialiseringsmöjligheter vi ser för EDOR® planerar vi att genomföra en företrädesemission om cirka 19,2 MSEK och med hjälp av detta kommer vi fortsätta på den inslagna vägen och bearbeta stora befolkningscentra med hög täthet av privata psykiatrimottagningar, sjukhus och sjukhuskedjor. Vi har redan kunnat konstatera att där finns ett intresse för att införa nya metoder som kan minska självmordsproblematiken och deras verksamhet tillåter att de tar betalt för att erbjuda testet. Vi har som målsättning att om två till tre år ha nått en bred marknadsacceptans bland framträdande psykiatriska kliniker i västvärlden."

Företrädesemission för fortsatt marknadsintroduktion av EDOR®

Emotra kommer att genomföra en nyemission av aktier om cirka 19,2 MSEK. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att finansiera det fortsatta marknadsarbetet och uppbyggnad av en marknadsorganisation i bolaget vars primära uppgift är att kommersialisera EDOR®. Emotra avser dessutom att använda en del av kapitalet till fortsatt utveckling av produktens mjuk- och hårdvara samt till fortsatta forskningsstudier, för att genom detta säkerställa att bolaget fortsättningsvis ligger i framkant inom verksamhetsområdet.

Erbjudandet i sammandrag
 •  Teckningstid: 12 - 29 november 2018.
 •  Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie.
 •  Avstämningsdag: 8 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 november 2018 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 7 november 2018                   
 •  Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 8 november 2018 är registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 •  Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 23 978 953 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 19 183 162,40 SEK före emissionskostnader.
 •  Antal aktier före nyemission: 13 702 259 stycken.
 •  Värdering (pre-money): Cirka 11 MSEK.
 •  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stock Market under perioden 12-27 november 2018.
 •  Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske genom Spotlight Stock Market från och med den 12 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december.
 •  Garantiåtaganden: Emotra har erhållit garantiförbindelser om totalt 10,15 MSEK, motsvarande cirka 53 procent av den totala emissionsvolymen.
 •  Marknadsplats: Emotras aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
 •  ISIN-kod: SE0006851507 

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.emotra.se), Göteborg Corporate Finances (GCF) (www.gcf.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar

Aktiespararna, Stora Aktiedagen Göteborg, 12 november 2018, Svenska Mässan
Aktiespararna, Stora aktiedagen Stockholm, 26 november 2018, Sheraton Hotel
Anmälan sker på www.aktiespararna.se

Finansiell rådgivare

Göteborg Corporate Finance (GCF) är finansiell rådgivare till Emotra i samband med den planerade företrädesemissionen.

För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta:  

Göteborg Corporate Finance
Telefon: 031-13 82 30
E-post: info@gcf.se

För ytterligare information om Emotra, vänligen kontakta:

Daniel Poté, VD, Telefon: 0732-34 41 93, E-post: daniel@emotra.se
Claes Holmberg, styrelseordförande, Telefon: 0708-25 45 47, E-post: claes@emotra.se 

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.