Under tredje kvartalet har ytterligare utvärderingsprojekt påbörjats och första referenskunderna är på plats. 26 potentiella kunder är i testfas och kommersiella diskussioner förs. Pågående arbete med fem stora operatörer innebär spännande möjligheter på kort och medellång sikt.

Finansiell utveckling juli-september 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 178 947 SEK (408 972), vilket motsvarar en minskning med 56 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 624 785 SEK (-11 347 662), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13 856 735 SEK (-11 408 943), vilket ger ett resultat per aktie om -1,12 SEK (-1,38).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -3 788 271 SEK (3 213 001) och de likvida medlen uppgick till 22,6 MSEK vid kvartalets utgång.
Finansiell utveckling januari-september 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 245 520 SEK (1 315 976), vilket motsvarar en ökning med 71 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -47 085 489 SEK (-31 711 770), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till -47 400 864 SEK (-31 829 385), vilket ger ett resultat per aktie om -3,83 SEK (-3,84).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 14 836 369 SEK (1 219 859).
Väsentliga händelser i kvartalet
 • InCoax upptog den 20 augusti 2019 en bryggfinansiering om 15 MSEK och den 9 september 2019 beslutade extra bolagsstämman om en företrädesemission om cirka 59 MSEK.
 • Bolaget stärkte försäljningsorganisationen med affärsutvecklare i Nordamerika och en försäljningschef i Tyskland.
 • Första ordern från svenska operatören A3 av In:xtnd™.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
 • Företrädesemissionen tillförde bolaget 47,5 MSEK, varav ca. 5,8 MSEK avser kvittning av brygglån.
 • Introducerat två nya In:xtnd™ produkter och ingått avtal med ny partner för kontraktsutveckling och produktion av In:xtnd™ Access.
 • Ingått återförsäljaravtal med FCA på den Polska marknaden.
 • Fått en order från Deutsche Telenetz för glesbygd via radiolänk/FWA (Fixed Wireless Access).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Delårsrapporten finns även tillgänglig på www.incoax.com.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 nov 2019 kl. 08.15 (CET).

Kontakter

Peter Carlsson, Verkställande direktör, peter.carlsson@incoax.com,026-420 90 42.
Marie Svensson, Finanschef, marie.svensson@incoax.com,026-420 90 42.

Om InCoax Networks AB (publ)

InCoax utvecklar innovativa lösningar för bredbandsuppkoppling. Med In:xtnd™ erbjuder vi världens ledande telekom- och bredbandsoperatörer nästa generations smarta och hållbara nätverkslösningar. Lär mer om hur vi lever upp till vår devis "Saving the world from complicated" på www.incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-505 651 72 info@augment.se,är bolagets Certified Adviser.