Sagax har idag investerat i franska Groupe BMG ("BMG"). BMG är ett familjeägt fastighetsbolag i andra generationen som investerar i lager, lätt industri och kontor i franska regionsstäder. BMG äger och förvaltar 261 fastigheter med en uthyrningsbar area om 1 040 000 kvadratmeter.

BMGs hyresvärde uppgår till motsvarande 750 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet för 2019 uppskattas till 390 miljoner kronor. Fastigheternas marknadsvärde uppgår till motsvarande 7,8 miljarder kronor. BMGs räntebärande skulder, exklusive Sagax investering, uppgår till 39 % av fastigheternas marknadsvärde och motsvarar 6,0 gånger 2019 års EBITDA.

Sagax investerar initialt motsvarande 480 miljoner kronor i ett säkerställt konvertibelt lån utgivet av BMG. Det konvertibla lånet har en löptid om 5 år och löper med 7,2 % ränta. Sagax har rätt men inte skyldighet att konvertera lånet till aktier i BMG under perioden december 2022 till och med december 2024. Konverteringskursen fastställs som BMGs vägda substansvärde under det konvertibla lånets löptid. Vid full konvertering beräknas Sagax erhålla en ägarandel om cirka 10 % i BMG.

Kommentar av Louis Ramé, verkställande direktör Groupe BMG:

- "Samarbetet med Sagax underlättar för BMG att institutionalisera sin struktur och expandera. Partnerskapet kommer att ge oss möjlighet att dela kunskap mellan bolagen till nytta för både Sagax och BMG. Perioden före konvertering ger oss möjlighet att fördjupa vårt samarbete innan Sagax inträder som aktieägare."

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör Sagax:

- "Genom investeringen får Sagax exponering mot marknader utanför Paris, som är vår kärnmarknad i Frankrike. Strukturen på investeringen medför ett begränsat initialt risktagande för Sagax. Vår förhoppning är att vi ska kunna bidra med både kunskap och kapital till BMGs fortsatta expansion."

 
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 september 2019 till 3 021 000 kvadratmeter fördelat på 539 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.