Flaggningsmeddelande i Nilörngruppen Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556322-3782 Nilörngruppen Aktiebolag
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-01-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier569 839
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter569 839
Andel
 - aktier4,9977 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,8432 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,8432 % 569 839
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0069 % 1 388
 
TOTALT2,8501 % 571 227
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter571 227
 - andel av rösträtter2,8501 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.